Vestfold og verdensarven - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA -  FORTELLINGER og HISTORIE

Kart over Vestmar i Arne Flaattens bok: Kongeriket Vestmar II. I Olav Geirstadalvs rike.

Marfjordr er omtalt i Haakon Sverressons Saga. Vestmar er fellesnavnet på kystområdene vestenfor Marfjordr, dvs. Langesundsjorden og omfatter i dag Sannidal sogn, Kragerø og Bamble i Telemark. Siljan, Gjerpen, Eidanger og Brunlanes er en del av nærområdet. Vestmar er omtalt som fylke allerede på 700-tallet.

I gamle skriftelige kilder finnes det ikke skriftelige spor om at de helleristningsrike nedre bygdene omkring Frierfjorden og ved utløpet av Skienselva har hatt fast tilknytning til Grenland. I Eidanger Bygdehistorie skriver Elizabeth Skjelsvik: "Tvertom synes det hele å tyde på at noen direkte organisatorisk forbindelse ikke fantes.

Språklig er det dessuten visse ting som taler for at strøket rundt Skienselva og Frierfjorden ikke hørte direkte sammen med de bygdene vi vet lå sikker under Grenland. Til tross for all handel opp og ned Frierfjorden og Skienselva må samkvemet ha vært såpass lite at det kunne utvikle seg dialekter omkring Nordsjø og i Drangedal som er forskjellig fra målet lenger sør, helt nede ved havet. De dialektforskjeller som i dag eksisterer, kan til tross for endringer i ordtilfanget gå langt tilbake. Målføret blir av en annen art ikke så mange milene nord for Skien, oppover omkring Norsjø. I de nedre fjordbygdene er målet her meget sterkt beslektet med den dialekten som blir talt lenger øst i Vestfold, og blir av språkforskere gjerne regnet for å høre til den vikske dialektgruppen.

Den språklige samhørigheten er en av de ting som tyder på at forbindelsene mellom det nåværende Vestfold og strøkene omkring Bamble, Frierfjorden og Skienselva var svært godt alt i gammel tid."(Eidanger Bygdehistorie bind 1:147).

På 1000-tallet omfattet Grænafylket bygdene Lunde, Bø, Saude, Holla, Feen, Romnes, Nes, Mellum, Heddal og Hæreseid (Drangedal) i innlandet. Kildeskrifter fra 1360 til 1520 tyder på at i senmiddelalderen var det bare traktene omkring Norsjø, Heddalvannet og Drangedal. De ble regnet for å høre til Grenland. Biskop Øysteins jordebok regner opp de fleste av de ovennevnte bygdene som tilhørende Grenland. Eidangers nabobygd i nord, Gjerpen hørte ikke med framgår det av et dokument fra 1487.

En teori går ut på at folkestammen "grenene" som omtales av den gotiske historieskriveren Jordanes i hans store verk om goternes opprinnelse og historie, år 551, skal ha innvandret til traktene ved Nordsjø, Skienselva og Frierfjorden.

Gården Gjerstad i Bamble - Geirstad i Vestmar - var trolig setesgård for kong Olav av Geirstad.

Hvor kong Olav av Geirstad døde i sotteseng av fotverk vet man ikke. Men i denne lille fortellingen døde han på setesgården til sin far Gudrød Veidekonge i Stiflasund. Derfra ble kong Olav ført med skip til Hervik, innerst i Hvalvika i Åbyfjorden. 

En hest bar han fra naustet som lå der grana står på bildet over.
Mennene i følget følte nærheten til forfedrene og alvene ved Skeidihelleren. 

Videre nordover gikk det opp kleiva og den sølete og nedslitte Gamleveien som også har et høyt og tørt far over åsen, gjennom skogen og forbi Ekserserekra (ekserserjordet) på Gjerstad. Kong Olav ble stelt og lå tre dager inne i hallen på langbordet. 

Folk fra Vestmar nyttet dagene med å gjøre det klart for hauglegging. Den fjerde dagen bar de kongen på veien forbi Ekserserekra til den oppkasta haugen. 

(Flaatten, Rolfsen, Rise, Nybruget og Hafredal på bildet over med Gjerstadhaugen i bakgrunnen. 
Foto: Geir Brekka).

Etter at ritualene var utført og haugen kastet igjen gikk folk rundt den og ga kongen tilnavnet Alv før de fulgte veien tilbake til gården. Bakgrunnen for at de etter kongens død begynte å kalle han kong Olav Geirstad-Alv var at han ofte sammen med folk i Vestmar etter en reise til Alfheimar (Ranriket) søkte inn til Vinjastranda og det fjellknausen med 8 dype alvkverner (skålgroper). Et minne om de som døde 1000 årtidligere, da budstikka gikk langs leidin ned til Rygjarbit og samlet den første leidangen av bruksbåter. 

Westfaldingi vant sitt navn i de kampene og stanset den keltiske erobringen av frendenes land Alfheimar og og nedkjempet sammen med frendene i Vingulmork og Alfheimar kelterne ved Litsleby.

Ruinene som står igjen på Skeidi forteller om en gammel kirkes histore. I Middelalderen spilt den en fremtredende rolle blant datidens kirkebygninger.

Domkirkearkitekt W. Svendsen skriver i Porsgrunns Dagblad, 1941: "Det vi særlig fester oss ved er de skjønne portalene på sydveggen i skip og kor. Hos oss i Telemark finner vi ikke sidestykke. Selv den vakre (nå nedrevne) Lunde kirke kan ikke på langt nær måle seg med Bamble, som dr. Fett kaller 'En liten normannisk perle nede ved Skiensfjorden'".

Artikkelen påpekte likheten med Stavangerdomen, "og nettopp fordi det her i Bamble ser ut til å ha vært knyttet særlig kyndige bygningsfolk, tror jeg 'den lille normanniske perle ved Skiensfjorden' har spilt en betydelig rolle i norsk middelalders kirkeliv". 

Den skotske arkeolog Beverly Ballin Smith sa stående i skipet til Arne Flaatten i 1997:"Dette er akkurat som å komme inn i en skotsk kirke".
Oversiktbilde fra Vardås, Melby. Et sommerparadis med utsikt mot Brunlanes.

Foto: Halvor Tveraaen.


Men så tilbake til Gjerstadgårdenes navn. Vi finner dem gjerne med 
god avstand til hverandre, 1 til to i hvert fylke knyttet til gamle far eller langs leidin helt opp til Borg i Vestvågøy. 

Gjerstad i Kodal sogn har mange gravhauger, den største er 15x20 meter. Bygdeboka for Andebu nevner to bygdeborger i området.  I en sti som fører til Kodal steinkirke, er det hugd ut trappetrinn for hestebeina i fjellet. Stedet heter Stigen. Gjerstad var dragonkvarter under den store nordiske krig.

Nord for Gjerstad i Gjerstadskogen i Tjølling er det et vidt forgrenet nett av veier fra forhistorisk tid. 8 parallelle huleveier har ført ferdselen fra Raryggen til og fra Kaupang. Huseby ligger nord for Kaupang ved veien til Gjerstad.

Utsikt over Kaupang i Viksfjord i Tjølling.
Website Builder drives av  Vistaprint