Vestfold og verdensarven - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSE


Til årsmøtet i Fagforbundet i Sandefjord på Folkets hus den 30. januar 2018.
                                                                                
                              Slettheim, Sandefjord den 11. januar 2018.

Forslagsstiller:

Knut Vidar Paulsen ‒ medlemsnummer 802127007
Tidemands gate 4,
3211 Sandefjord

Tlf.: 0047 41 50 62 71


Til Fagforbundets styre i Sandefjord

Jeg har fire forslag til vedtak på årsmøtet i Fagforbundet:

 1. Ny giv for Sandefjord, Norge og FN.
 2. Foreningens leder overleverer dokumentet til LO i Sandefjord, Sandefjord Arbeiderparti, Sandefjord Sosialistiske Venstreparti og Rødt som innspill til drøfting av innholdet i kommunevalget i 2018 som en del av samarbeidsavtalen, samt til Sandefjord kommune og Ordfører Bjørn Ole Gleditsch på formiddagen 31. januar i god tid før Hovedutvalget for miljø- og plans møte samme dag og i god tid før neste bystyremøte 6. februar.
 3. Fagforbundet i Sandefjord sender 1. februar én delegasjon til Fagforbundet sentralt, Stortingspresident Olemic Thommessen, Statsminister Erna Solberg og til FN-sambandet.
 4. Fagforbundets årsmøte nedsetter: Samfunn- og miljøpolitisk utvalg.

Fagforbundet i Sandefjords årsmøte i Folkets hus den 30. januar har vedtatt samfunnsdokumentet:
 
Ny giv for Sandefjord, Norge og FN
 
Etter kommunesammenslåingen trenger Sandefjord klare prioriteringer i en felles dugnad som involverer og engasjerer alle ansatte i kommunal, kooperativ, samvirkende, privat og frivillig sektor for planperioden 2018 til 2022. Bygningsmassen i byen trenger vedlikehold og Fagforbundet støtter og fremmer forslag for å avskaffe fattigdom i byen innen 2020, fremme omstilling av alle virksomheter i byen til nullutslipp innen 2022 og fører alle samfunnssektorer i Sandefjord over i klimabalanse innen 2030.

Ansvarlige virksomheter i verdenssamfunnet benytter i dag avkastninger til å føre virksomheter, samfunn, regioner og kontinenter over i klimabalanse med mål om én temperaturnedgang til førindustrielt nivå i 1850 innen år 2100 på Moder Jord..

Miljøavdelingen i Sandefjord kommune  skal ha oversikt og føre regneark basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå, SSB over CO2-utslipp fra transport og i alle andre samfunnssektorer innen de nye bygrensene, samt beregne volumet av barskogene og løvskogenes evne til å binde CO2 i fotosyntesen.

Sandefjord skal etablere 40-års plan-horisont i likhet med tidligere Vestfold fylke med én tiltaksplanlegging fram til 2058.

Sandefjord med én Ordfører for fred og Sandefjord kommune skal være én foregangsby for innovative tiltaksløsninger knyttet til FNs 17. bærekraftmål i «Transforming Our World. The 2030 Agenda for Sustainable Developme».

Sandefjord kommunens virksomheter skal lede an i å fremme omstilling og utvikling i én strategisk satsning og samarbeide med alle næringslivssektorer og virksomheter med mål om å få på plass  nullutslipp av miljøforurensning og etablere klimabalanse innen alle sektorer i planperioden 2018 ‒ 2022.

Samarbeid om kommunale løsninger

Sandefjord kommunens 4,2 milliarder kroner i driftsinntekter i 2018 kan løse alle kommunale oppgaver gjennom samarbeid med virksomheter som bygger på selvkostprinsippet.

Det kommunalt eide selskapet Sandefjord bredbånd skal også bygge på det prinsippet, som også skal gjelde for hele energisektoren i Norge innen utgangen av 2018.

Ungdommens Selvbyggerlag (tidligere Sandefjord boligbyggerlag) bygger på selvkostprinsippet og er allerede én strategisk samarbeidspartner for Sandefjord kommune. I

2018 etableres det et samarbeidet med Omsorgbyg, Oslo KF, for å få del i kompetansen i det kommunale foretaket som er Norges største eiendomsselskap.

Sandefjord kommune og USBL inngår en 50% samarbeidsavtale om finansiering av prosjekter.

Etter kommunalt Hjemfall av eiendommer langs fjordene og planprosesser som inkluderer brukerne starter byggeprosessene etter at Sandefjord bystyre i 2018 har fattet vedtak om:

 1. Nytt sykehjem på Framnes Mekaniske Verksted med 174 plasser – innenfor en ramme på 700 millioner – Hvorav tilskuddet fra Husbanken 300 millioner kroner. Sandefjord kommune leier til selvkost. Byggestart 2019 – ferdigstillelse 2021. Det avsettes plass for senere utvidelse grunnet økningen i aldersgruppa over 67 år. Kommunen inngår leieavtale med USBL. Kommunen avsetter 350 millioner til prosjektet.
 2. Nytt Framnes 1 (til erstatning for Forsmann3) planlegges og samlokaliseres med nytt sykehjem på Framnes Mekaniske verksted. Ferdigstilles i 2021. Utbyggingen er beregnet å koste 97 millioner kroner, hvorav staten gir tilskudd på 37 millioner kroner. Det avsettes plass for senere utvidelse grunnet økningen i aldersgruppa over 67 år.

Høyjord barnehage ferdigstilles i 2018/2019. Kommunen inngår leieavtale med USBL

Strategisk samarbeid, marked og klima

Sandefjord kommunes strategiske samarbeid med Ungdommens Selvbyggerlag, USBL (tidligere Sandefjord Boligbyggerlag) og med private firmaer som følger kommunale tariffer legger til rette for å samlokalisere verksted og personalressurser i en felles pool.

Innen virksomhetsområder etableres flere lærlingeplasser og ansatte med fagbrev tar hånd om alle oppgaver innen følgende virkeområder:

Tømrer og snekkerverksted
Rørleggerverksted
Kommuneinstallasjon
Bil- og båtverksted
Biogass
Renset slam fra Enga med fosfor til gratis gjødsel i landbruket og til byens innbyggere
Gjenvinning av tungmetaller i kloakk
Kornlager på Thorøya

De samarbeidende virksomhetene er et tiltak, for å dempe pris- og lønnsutviklingen i markedet, styrke den inntektsmessige likheten i kommunen, etablere nullutslipp i alle virksomheter innen 2020 og føre alle samfunnssektorer i Sandefjord over i klimabalanse innen 2022.

Omtanke og folkestyre

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (CP) ble vedtatt og åpnet for underskrifter 12. desember 1966, trådte i kraft 23. mars 1976. Ratifisert av Norge 13. september 1972.

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ESC) ble vedtatt og åpnet for underskrifter 16. desember 1966, trådte i kraft 3. januar 1976. Ratifisert av Norge 13. september 1972.

I 2014 ble menneskerettighetene skrevet inn i Norges Grunnlov.

Gjennomsnittsinntekt i Norge er 554.996 norske kroner, hvorav kr. 388 497,20 utgjør 70 prosent av inntekten.

Fagforbundet i Sandefjord ber Sandefjord kommune kreve at Stortinget avsetter 400  milliarder kroner til et Basisinntekt og folkehelseprosjekt, der kommunene samarbeider med

Kommunenes sentralforbund, Helsedirektoratet og NAV om gjennomføring av én ny sosial og helsemessig reform i 2018.

Retten til arbeid, lønnspolitikk, arbeidstid og frivillighet

Grunnloven skal garantere arbeid til alle. I Grunnlovens § 110 heter det bl.a.: «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring…».

Særordningen Lønns- og ansettelsesutvalg i Sandefjord avvikles i bystyremøte 6. februar, og alle politiske venneavtaler med Toppledere og sluttpakkeavtaler avvikles samtidig.

Det avsettes tid til å drøfte arbeidstid og økonomisk støtte til frivillighet for budsjettåret 2018.

8 Topplederstillinger utlyses og ansettes innen vårjamdøgn.

Innen sommersolverv fases 30 prosent av merkantilt beskjeftigede mellomledere og fram til høstjamdøgn tilbys ytterligere 30 prosent av merkantilt beskjeftiget personale overgang til tjenesteytende første linje arbeid i en faglig baserte Tillitsreform i Sandefjord kommune i 2018. Det innføres:

 • 35 timer arbeidsdag fra vårjamdøgn 21 mars 2018.
 • 6 timers arbeidsdag fra 2020.
 • 5 timers arbeidsdag fra 2030.
 • Topplederlønnen settes til 554.996 kroner i året som utgjør gjennomsnittsinntekten i Norge.
 • Resepsjonister, koordinatorer, fagutdannede, tjenesteytende m.fl. lønnsskala settes til 478 700 kroner i året som er medianinntekten i Norge.
 • Ufaglærtes lønnsskala starter på kr. 388 497,20 i året som utgjør 70 § av gjennom-snittsinntekten i Norge.

Alle som deltar i frivillig arbeid skal Sandefjord kommune garantere et inntektsnivå på 335 090,- som tilsvarer 70 § av medianinntekten i Norge.

Lærlinger, praktikanter og studenter skal ha én Basisinntekt på kr. 187 994,40 i året , som utgjør 39.27 % av medianinntekten i Norge.

Fagforbundets forslag vil redusere forskjellene mellom kommunalt ansatte og folk flest, da forskjellene i inntekt etter tusenårsskiftet har økt nasjonalt og globalt.

*

I Norge eier 1 % av de rikeste privathusholdningene 19 % av all formue.

En rapport fra den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam (www.oxfam.org) offentliggjort 18. januar 2016 viser at 62 personer nå har like stor formue som den halvparten av verdens befolkning som utgjør hele 3,5 milliarder mennesker. Og forskjellene øker i stor fart.

I 2010 var det 388 personer og i 2014 80 personer som eide like mye som halve verdens befolkning.

Heltidstilsatt Ordførere og komitéledere i Sandefjord skal fases ut, da disse folkevalgtes lønnede verv har misbrukt vår tillit, bidratt til å øke lønnsforskjellene mellom ansatte og én uønsket byutvikling i kommunen.

Sandefjord Næringsforening, gårdeiere og fabrikkeiere skal ikke lenger få etablere sugerør ned i kommunekassa.

Fagforbundet krever at innsparte kommunale midler omfordeles til velferd og omsorg for alle ved:

 1. Skolemåltid for alle elever i byens skoler.
 2. Helse, sosial og omsorg styrkes med 11 millioner kroner i 2018, etter innsparingene av lederlønninger og ved å fase ut mellomledere i samtlige sektorer, for å stimulere
 3. omfordelingen til 20 millioner i 2019. I 2020 og 2021 skal sektorene helse, sosialstønad og omsorg økes med 25 millioner.
 4. Barnehage og skolesektoren øker med 15 millioner i 2019, i 2020 og i 2021.
*

Standard utleiepris i Sandefjord kommune settes til 136 kroner pr.  m2  i måneden, for bolig og forretningslokaler i 2018. Utleiepriser over 136 kroner pr. m2 skal møtes med en utleieskatt for husvære på 75 % som innkreves av Kemneren.

Ved konkurser i Gårdeierfirmaer skal boligleietakere og leietakere i handelsstanden eller kommunen ha fortrinnsrett til å kjøpe bygården og organisere et sameie, et boligbyggerlag eller en annen løsning basert på selvkostprinsippet. En husholdnings boutgifter med strøm, vedlikehold, NRK-lisens, ytterligere TV-kanaler og PC-tilknytning skal ikke overstiger 25 prosent av netto inntekt i 2018.

Kommunale investeringer og prosjekter

Til Selvkostområdene vann og avløp, avsettes 238 millioner kroner.

 • Anlegget for biologisk rensning og biogass med gjenbruk av fosfor reservene i urin på tilpasses virksomheten på Enga, 150 millioner kroner.
 • Oppgradering av kommunens øvrige renseanlegg til en tilsvarende standard, 50 millioner kroner. 

Biogassen benyttes til å drifte kommunale kjøretøy, biler og båter Tiltakene ferdigstilles innen 2020.

Vassdrag i flomutsatte områder i Norge reguleres gjennom demninger til kraftverk og småkraftverk, for å flomsikre utsatte områder.

Andre investeringsprosjekter:

 • Sandar Herredshus oppgraderes for 22 millioner  med  rehabilitert kommunestyresal til utstillingslokale for Sandar og Sandefjord kommunes historie.
 • Kulturhuset Hjertnes  med Sandefjord bibliotek pusses opp for  20 millioner.
 • Ny fleksibel øvings- og kulturarena reises på nordside ved seneinngangen på Hjertnes med adgang fra foajeen for 40 millioner kroner.
 • Kurbadet ‒ hele bygget med annen etasje rehabiliteres for 3 millioner kroner, for å ta i bruk hele Kulturbadet. Stiftelsen Kurbadets styre er ansvarlig for å rydde opp etter forsøplinga rundt det skjemmende Granteltet. Brannvesenet skal kontrollere om Kulturbadets styre og Brannansvarlig for Kurbadet har godkjent de brannfarlige oppvarmings kildene for teltet som er benyttet.
 • Bygningsmassen til Sandefjord sjøfartsmuseum tilbakeføres til kommunen. Det avsettes 5 millioner kroner til kjøp og oppussing.
 • Stokke prestegård kjøpes av kommunen. Det avsettes 2 millioner kroner.
 • Sandar prestebolig kjøpes av kommunen. Det avsettes 1,5 millioner kroner.

Samlet budsjettavsetning 93.5 millioner kroner.

Forprosjekter

Det avsettes 2 millioner kroner til forprosjekt for:

 • Havets Hus med fisk og sjøpattedyr fra Skagerak på Thorøya, for å planlegge nye tilbud til glede for byens innbyggere og tilreisende.
 • Sandefjord badeland i det nye opparbeidede parkarealet fra Kurbadet med Carlsen-kvarteret og inn til Kilen.

Prosjekter under Havnesjefen

Havnesjefen finansierer følgende tiltak:

 • Nye anløpspunkter langs kommunes kyster.
 • Forlandet utstyres med el- eller biogass og driftet av Havnekontoret i samvirke med en venneforening og Frivillighetssentralen. Nyttet som kystbåt fra Melsomvik med anløp på Storevahr, i Bogen, Veiland, Knattholmen, Tallakshavn, Kjerringvik, Vøra, Thorøya og Museumskaia.
 • Hvalbåten Southern Actor utstyres med el- eller biogass og driftet av Havnekontoret i samvirke med Hvalfangerklubben eller én venneforening og Frivillighetssentralen. Nyttes som kystbåt fra Sandefjord til Larvik med anløp i Kjerringvik og Stavern.
 • Framnes ferga ‒ en el- eller biogass drevet kopi bygges eller en annen egnet båt med servering og driftet av Havnekontoret i samvirke med en venneforening og Frivillighetssentralen eller private.
 • Fjord båt med el- eller biogass til badeplassene i Sandefjordfjorden og driftet av Havnekontoret i samvirke med en venneforening og Frivillighetssentralen eller private.. 

Samlet skal kommunen budsjettere med 13,7 millioner kroner til dugnadsprosjekter i 2018.

Sandefjord kommune avsetter i tillegg en pott på 20 millioner i 2018 som en utviklingsreserve for de ovennevnte prosjektene.

Kommunens samlede investerings inkludert det 50 § investeringssamarbeidet med USBL og dugnadsprosjektene skal være 696,9 millioner kroner i 2018.

Sandefjord bibliotek, Stokke bibliotek og Andebu bibliotek skal beholde sine gode lokaler.

Turistkontor opprettes i Sandefjord sentrum med filialer i ekspedisjonene ved kommunekontorene i Andebu og Stokke.

Kultur jernbane på eksisterende rehabilitert skinnegang med drift av damplokomotiv med reetablering av gamle og nye  lokale holdeplasser fra Tønsberg til Larvik og langs den gamle traseen til Eidanger.

Eksisterende jernbanebygg langs strekningen rehabiliteres og revne stasjonsbygninger gjenreises i samvirke med lokale jernbaneforeninger langs linja.

Avsatte prosjektmidler på nesten 700 millioner kroner til planlegging av tospors jernbane fra Tønsberg til Skien omdisponeres av Stortinget til ovennevnte formål. Gjenstående prosjektmidler etter rehabiliteringen omfordeles av Stortinget til kommunene langs linja fra Tønsberg til Larvik sentrum fordelt etter innbyggertall.
 
Verdensarvpark

Sandefjord har et nasjonalt og internasjonalt unikt sentralt parkområde ved Sandefjordfjorden som strekker seg fra Ranvik over Stubb til Kurbadet med Badeparken og Hvalfangermonumentet av Knut Steen.

Et samvirke med Botanisk hage i Oslo, Kristiansand og Göteborg og samarbeid med Sandefjord Hagelag og frivillige skal verne om dette åpne byrommet ved å bevare det for kommende generasjoner.

Tusenårshager anlegges ‒ et levende natur og kulturminne tilegnet det gamle Skaun ‒ en åpen og vakker egn.

Etter Hjemfall til Sandefjord kommune utvides parkarealene med de tidligere industriområdene rundt Sandefjordsfjorden.

Sandefjord har mange vann og fjorder med populære badestrender, en lang kystlinje med øyer, holmer og skjær, et vakkert og variert innland. Sandefjord skal derfor søke om status som Verdensarvpark for hele kommunen.

Verdensarvparker finnes i mange land. Ønsker du å orientere deg om dem så gå inn på www.fjords.com og www.riksantikvaren.no

Naturhumanistisk vern

Europas nordligste bøkeskog kan ligge i Høyjord?

De bynære skogene, andre aktuelle skogsområder og biotoper skal sikre naturhumanistisk varig vern som naturreservater eller nasjonalparker ved at Stortinget opphever vedtaket fra 1896 og gjenoppretter kommuneallmenningene.

I dag er bare 3 prosent av skogene fredet i Norge dette skal innen 2020 økes til 15 prosent. Sandefjord kommune skal gå foran og skal 2018 i samvirke med staten sikre naturhumanistisk vern av 20 prosent av skogene i kommunen.

Trond Clausen (Høyre) fremmet i Sandefjords blad den 3. november 2017 forslag om en uønsket oppmudring og båthall i et området innerst i Mefjorden, som skal bli fuglereservat og en del av Yxenøy og Østerøya Nasjonalpark.

En marin nasjonalpark etableres for Mefjorden og Vestfjorden sammenkoblet med Færder nasjonalpark i 2018.

Yxenøy og Østerøya Nasjonalpark etableres i 2018, for å sikre et varig vern av biotopene, dyrelivet og kvalitetene i Sandefjords natur- og kulturlandskap.

Nytt liv på Kastet

Miljøstasjonen på Kastet i bunnen av Mefjorden får nytt administrativ bygg med café. Nye varierte arbeidsoppgaver for de ansatte, da ekspedisjonen skal betjene de som leverer avfall og besøkende til kopien av den utgravde Heimdalkaupangen. Navngitt av arkeologene etter landskapsnavnet og ikke  eiendomstilknytningen til Nedre Gokstad gård. Kaupang kopien anlegges ved Mefjorden sør for de disponerte arealer og gis navnet: Sciringsheal.

Besøkene til Miljøstasjonen og Sciringsheal får parkeringsplass anlagt i sør på tidligere fyllplass.

Sandefjord kommune skal eie og Jotun finansiere etableringen av Sciringsheal. Kaupangen reises på dugnad, av lærlinger, ungdom i arbeidstrening, arbeidsløse på avklaringspenger fra NAV og pensjonister i samarbeid med Riksantikvaren, Kulturhistorisk Museum i Oslo og Klima- og Miljødepartementet.

Miljøbåtlaget Gaia og kopien av Gokstadskipet ‒ Miljøskipet Gaia ‒ skal ha sommerhavn ved en av bryggene, sertifiseres av Veritas og klargjort for roing eller seiling av mannskapet under Høvedsmannen.

Miljøstasjonen, Sciringsheal og Miljøskipet Gaia skal være et nav som legger forholdene til rette for gode opplevelser, som besøk og opphold i Sciringsheal med mulighet til å mønstre på som mannskap eller være passasjer under seilas med Miljøskipet Gaia.

Norge i verdenssamfunnet

Norge faser i 2018 ut EUs fire friheter og EØS-avtalen, avviser én strøm-fordyrende suverenitetsavståelse tilpasset EUs energiunion, avstår fra å øke militærbudsjettene ved at Norge ikke følge eller planene om Den europeiske føderale statsdannelsen som vil øke klasseforskjellene og levekårsulikhetene i Europa.

Norge og Østersjølandene skriver atomvåpenfrihet inn i landenes respektive Grunnlover.

Nasjonalstatene i Nordisk råd, Det baltiske råd og Østersjørådet, samt Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) etablerer atomvåpenfrie soner i Europa i 2018 ved å realisere:

 • Nordisk råds vedtak på Åland i 1994 om å gi sin tilslutning til å opprette Norden som atomvåpenfri sone.
 • Den parlamentariske forsamlingen i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) vedtak i Stockholm vinteren 1996 om å oppfordre til å etablere: Atomvåpenfrie soner i Europa.

Tidligere sentralasiatiske Sovjet republikkene har opprettet én atomvåpenfri sone.

110 av FNs medlemsland inngår i dag i traktatfestede atomvåpenfrie soner.

Felles likeverdig og udelelig sikkerhet med atomvåpenfrie soner innebærer at vi gjennom balansert nedrustning og konvertering av det politisk/budsjett/finansierte/militær/industrielle kompleks for å prioritere avskaffe fattigdom og miljøforurensinger, og føre virksomheter og samfunn nasjonalt, regionalt, kontinentalt og globalt over i  klimabalanse.

Forbud mot atomvåpen, demontering av atomstridshoder og avskaffelse av alle atomvåpen, utfasing av doktrinene om kjernefysisk og konvensjonell avskrekking til fordel for  tillitsskapende tiltak, forsoning og fredelig sameksistens er en utvikling Fagforbundet i Sandefjord slutter seg til..

Fred basert på militær slagkraft eller styrke vil overføre skattepenger til en uønsket opprustning som reduserer offentlige budsjettmidler til kommune Norge, og redusere nødvendige  sosiale, helse og miljømessige prioriteringer.

Fagforbundet i Sandefjord støtter initiativ for balansert nedrustning med reduksjoner av:

 • 40 % av militærutgiftene skal innen 2019 og 60 % innen 2020 konverteres til bærekraftig utvikling i «Transforming Our World. The 2030 Agenda for Sustainable Development».

Nedrustning, tillitsskapende samarbeid, avskaffelse av fattigdom og vilje til å føre Europa og verdenssamfunnet over i klimabalanse vil gi freden nye muligheter.

North Atlantic Treaty Organization (NATO), Intensjonserklæringen til Det europeiske råd om tett militært samarbeid, Organisasjonen for avtale om kollektiv sikkerhet (ODKB) ogShanghai Cooperation Organisation (SCO) representerer viljen til å fortsette det ressursødene militære forbruket.

Opprustning og kriger har rasert sivil sektor i USA og Russland og står i veien for nedrustning og konvertering av rustningsindustrien i en grønn omstilling.

Fagforbundet i Sandefjord arbeider for at frihandel avløses av Rettferdig handel i Det nye EFTA  ‒ Economic Fair Trade Association etter Brexit.

Norge skal i Nordisk råd, i samarbeid med USA og Russland i Arktis råd, Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE), Konferansen om samkvem og tillitsskapende tiltak i Asia (CICA), Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Den afrikanske unionen (AU), i FN-landene ta til orde for at alle virksomheter lokalt, regionalt og nasjonalt planlegger for å avskaffe fattigdom i 2020 og føre landene over i klimabalanse innen 2030 med mål om én temperaturnedgang til førindustrielt nivå i 1850 innen 2100.

Et norsk, nordisk, all-arktisk, all-asiatisk, afrikansk og amerikansk løft skal utvide og stimulere verdikjedene i verdenssamfunnet til å innfri alle nye sosiale, miljø og klimamessige Tiltak, for å utvide nye og nødvendige tiltakspakker innen rammen av FNs  17. bærekraftmål The 2030 Agenda for Sustainable Development».
 
Ord til ettertanke, omtanke og klimabalanse

Nullutslippsnormer uten miljøforurensning og å tiltak for å føre alle virksomheter over i  klimabalanse er nødvendig da: «Den globale oppvarmingen har fått permafrosten i Arktis til å begynne å smelte… viser en ny rapport fra Arktisk råd. Rapporten er utarbeidet av AMAP, en arbeidsgruppe for miljøovervåkning og utredning i Arktisk råd.

‒ Smeltingen går enda raskere enn vi forutså i 2011, sier AMAP-sjef Lars Otto Reiersen. Arktisk råd består av de fem nordiske landene samt Canada, Russland og USA», meldte NTB i Dagsavisen 26. april 2017.

 • Den gjennomsnittlige overflatetemperaturen det siste året var 0,94 °C varmere enn gjennomsnittet på 1900-tallet.
 • Istykkelsen i verden er redusert med 39 fot eller 12 meter.
 • Breer i fjellet er på globalt tilbaketog. Den globale stigningen av havnivået på 20‒23 cm siden 1900 har bidratt til en sterk økning i oversvømmelser langs kystene.
 • Den store trusselen er isen som dekker Grønland og Antarktis. Det er nok til å heve havnivåer med 70 meter.
 • Da Jorden var bare litt varmere for 125 000 år siden, mistet Grønland og Antarktis tilsynelatende mye is. Havoverflaten var 6‒9 m høyere. En økning i den størrelsen ville i dag oversvømme kystbyer.

De neste tiårene vil smelting av is og snø i Arktis redusere jordens refleksjon av solstråling, og gi ytterligere temperaturstigning, raskere havnivåstigning og forstyrre værmønstrene lenger sør om temperaturstigningen ikke reduseres.

Overfor Arktisk råds møte i Fairbanks fremmet Stiftelsen Natur og Kultur som har kontor i Sandefjord forslag om å redusere klimagassutslippene med minst 80 % innen 2025 sammenlignet med 1990. Målet for 2030 var en reduksjon av de menneskeskapte klimagassutslippene med 100 % i forhold til 1990.

Avisa Klassekampen meldte 6. januar «Fra i år skal landene i Parisavtalen møtes fem ganger årlig for å evaluere utslippskuttene og bli enige om eventuelle nye tiltak for å nå togradersmålet»!

Det målet er uansvarlig og vil forsterke problemene og forringe levevilkårene på Moder Jord.

Ansvarlige virksomheter i verdenssamfunnet benytter i dag avkastningene til å føre virksomheter, samfunn, regioner og kontinenter over i klimabalanse. Målet er én temperaturnedgang til førindustrielt nivå i 1850 innen år 2100 på Moder Jord.

Fagforbundet i Sandefjord vil at Sandefjord komme skal gå foran og fremme pålegg og tiltak, slik at Sandefjord Næringslivsforening tar ansvar for å etablere én resultatorientert virksomhetsplanlegging til beste for miljø og klima.

Vi forventer at Storting og regjeringen i 2018 er seg sitt ansvar bevisst ved å stille krav til alle virksomheter i Norge.

Fagforbundet i Sandefjord vil at Sandefjord kommune skal hedre det gamle internasjonalt kjente og anerkjente Sciringsheal ved igjen å være et internasjonalt kjent og attraktivt område ‒ én foregangskommune og et godt eksempel for alle kommunene i FN-land som vil det beste for alt liv på Moder Jord.

___________________________________________________

Den 19. januar 2018 mottok forslagsstiller følgende e-post:

Hei.

Ditt innspill til årsmøtet i Fagforbundet Sandefjord er behandlet på styremøte tirsdag 16. januar.

Vedtak:

Styret i Fagforbundet Sandefjord mener det er viktige punkter som ble foreslått.

Men styret kan ikke se at dette er rett fora til å fremme disse sakene. Styret mener dette er en politisk sak og burde vært sendt det politiske miljø i Sandefjord.

Styret vil ikke legge dette fram som sak på årsmøtet 30. januar.

Fagforbundet er villig til å ta opp punktene som handler om Sandefjord i det fagligpolitisk møtene vi har med politikerene.

John-Ole Engnes
Leder Fagforbundet Sandefjord
___________________________________________________


Den 22. januar 2018 svarte forslagsstiller med følgende e-post:

Hei

Årsmøtet er Fagforbundet i Sandefjords høyeste organ og er rett fora. Det er derfor forslaget er sendt årsmøtet.

Er styret uenig i forslaget så får de fremme sitt eget forslag.

Hvilken parragraf i vedtektene benytter styret til å avvise et forslag til årsmøtet?

Forslaget inneholdt også et forslag om å nedsette: Et samfunns- og miljøutvalg.

Vennlig hilsen
Knut Vidar Paulsen
___________________________________________________

Den 23. januar 2018 mottok forslagsstiller følgende e-post:

Hei igjen.
 
Formulerte meg litt feil i mailen til deg.
 
Alle 4 punkene vil bli satt opp som innkommende forslag. Men styret i Fagforbundet Sandefjord tiltrer ingen av forslagene.
 
Her er styrets begrunnelse:
 
1. Ny giv for Sandefjord, Norge og FN.
Styrets innstilling:
Tiltres ikke
Begrunnelse:

Fagforbundet har vedtatt

eget prinsipp- og handlingsplan for perioden 2017 – 2021. Fagforbundets politikk bygger på frihet, likhet og solidaritet, og omfatter

,
,
,

,
,
,
,

og alliansebygging.

Styret i Fagforbundet Sandefjord stiller seg bak intensjonen i forslaget, men mener Landsmøtets vedtatte politikk innen klima og miljø gir gode rammer for arbeidet for bedre klima og miljø.

Prinsipprogrammet:

«Livsgrunnlaget for nåværende og framtidige generasjoner sikres gjennom offentlig eierskap og kontroll over våre felles naturressurser, satsing på fornybar energi og gjennom å redusere forurensningen. En aktiv miljø­politikk er en forutsetning for å forvalte naturressursene på en bærekraftig måte, og bevare det biologiske mangfoldet. En bærekraftig utvikling bygger på globalt samarbeid og forpliktende internasjonale avtaler.»

Handlingsprogrammet:

«Arbeide for en helhetlig politikk som forener hensynet til miljø, syssel­setting, bosetting og velferd.

Arbeide for økt satsing på fornybar energi, og belønningsinsentiver som gjør at energisparing foretrekkes.»
Styret i Fagforbundet Sandefjord vurderer løpende hvilke virkemidler som skal benyttes for å fremme Fagforbundets politikk.

2. Foreningens leder overleverer dokumentet til LO i Sandefjord, Sandefjord Arbeiderparti, Sandefjord Sosialistiske Venstreparti og Rødt som innspill til drøfting av innholdet i kommunevalget i 2018 som en del av samarbeidsavtalen, samt til Sandefjord kommune og Ordfører Bjørn Ole Gleditsch på formiddagen 31. januar i god tid før Hovedutvalget for miljø- og plans møte samme dag og i god tid før neste bystyremøte 6. februar.

Styrets innstilling:
Tiltres ikke
Begrunnelse:

Styret i Fagforbundet Sandefjord har behandlet forslaget.
Styret støtter intensjonen i forslaget, om å jobbe for å få kommunens virksomheter i retning av å bli klimanøytrale.
Dokumentet inneholder mange utfordrende temaer, og krever grundig analyse før man fra Fagforbundets side kan videreformidle innholdet som sin politikk. Fagforbundet Sandefjord er lojale mot Landsmøtets vedtak om klima, og følger opp disse med våre samarbeidspartnere.  Styret i Fagforbundet Sandefjord innstiller derfor på at forslaget ikke tiltres.

3. Fagforbundet i Sandefjord sender 1. februar én delegasjon til Fagforbundet sentralt, Stortingspresident Olemic Thommessen, Statsminister Erna Solberg og til FN-sambandet.
 
Styrets innstilling:

Tiltres ikke

Begrunnelse:

Styret i Fagforbundet Sandefjord har behandlet forslaget, og viser til Fagforbundets organisering. Fagforbundet er en organisasjon i tre nivåer: Fagforeninger, forbundsregioner og Fagforbundet nasjonalt. Fagforeningene påvirker politikk og arbeidsmetoder i forbundsregionene, og forbundsregionene påvirker Fagforbundet nasjonalt. Fagforbundet nasjonalt er riktig organ for dialog med nasjonale organer. Forslaget tiltres derfor
ikke
 
4. Fagforbundets årsmøte nedsetter: Samfunn- og miljøpolitisk utvalg.

Styrets innstilling:

Tiltres ikke

Begrunnelse:

Styret i Fagforbundet Sandefjord har behandlet forslaget, og viser til vedtektenes § 11 Fagforeningen. Fagforeningens styre har i oppgave å ivareta foreningen i henhold til vedtektene og vedtak fattet i overordnet organ. Vedtak i overordnet organ innebærer å følge opp Fagforbundets prinsipp- og handlingsplan, samt årlige strategiplaner. Styret i Fagforbundet Sandefjord mener det er lite hensiktsmessig å nedsette egne utvalg for å bistå foreningens styre i alle dens oppgaver, men er positive til at medlemmer med et særskilt engasjement innen enkelte områder tilfører styret kunnskap og kompetanse. Forslaget tiltres ikke.
__________________________________________________

Den 22. januar 2018 svarte forslagsstiller med følgende e-post:

Hei igjen

Takk for svar.

Vil forslaget sammen med styrets innstilling bli sendt ut til medlemmene før årsmøtet?

Jeg setter pris på at styre slutter seg til intensjonene i forslagene, og ser derfor fram til å bli kontaktet av styret for å utdype sammenhenger jeg er opptatt av og blir gjerne en del av rådslaget til Fagforbundet i det fagligpolitiske samarbeidet.

I styrets handlingsplan 2018 står det under mål bl.a.:

* Synlighet
*Strategier knyttet til tjenestene/den aktuelle politiske situasjonen.

Jeg er glad for at styre oppfatter intensjonene i mine forslag i denne sammenheng, og ser fram mot et godt årsmøte for Fagforbundet i Sandefjord.

Vennlig hilsen
Knut Vidar Paulsen

___________________________________________________

Ved avstemning på årsmøtet i Fagforbundet i Sandefjord den 30. januar 2018 som startet kl. 18.00 stemte 72 for styrets innstilling og 1. for forslaget fra Knut Vidar Paulsen: Ny giv for Sandefjord.
Website Builder drives av Vistaprint