Vestfold og verdensarven - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA -  FORTELLINGER og HISTORIE

BÖN FÖR FRED PÅ NAGASAKIDAGEN
vid Nordmarkensymposiet 20180809 

Gud, vi vänder oss till dig som skapat oss och den värld i vilken vi lever. 

Tack för att du vill att vi skall leva tillsammans i fred och harmoni.
Hjälp oss att se att vi hör samman med varandra, att vi är systrar och bröder oberoende av var i världen vi har vårt hem, vilken nationalitet, kultur, religion, språk, ålder eller kön vi än har. 

Ta hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. 

Vi ber för alla som lever i krig och våld, för alla som lever i fruktan, för dem som genom onda makter förlorat sina mänskliga rättigheter. 
Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.
 
Gud, ge dem som förlorat drömmen om fred och som tappat tilliten till sin nästa, nytt hopp. 
Vi ber för dem som har makt och ledande positioner i vårt samhälle och vår värld. Vi ber att de bättre än hittills måtte förstå sitt ansvar för freden i världen och för alla människors rätt att kunna leva utan fruktan och hot om våld och död. 
Vi ber för alla som konkret arbetar för att skapa fred och försoning mellan människor och folk. Ge dem uthållighet i deras strävan, hjälp dem att ha tålamod när processer drar ut på tiden och ge dem nya tankar att finna öppningar och vägar till fred. 
Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.
 
Herre, vi ber för alla nu levande som är märkta av krigets, våldets och kärnvapnens fruktansvärda konsekvenser i sina och sina anhörigas liv. 
Hjälp dem att hålla hoppet om en värld i fred levande. Var med förtvivlade fäder och mödrar, var hos barnen och ungdomarna som är trasiga och som förlorat hopp och framtidstro. Hjälp barnsoldater och militärbefäl som inte vet av annat än att lyda order. 
Gud, kom med vishet och mod till dem som kan fatta avgörande beslut som rör mänsklighetens och hela skapelsens framtid. 
Tack för att inget är omöjligt för dig. Hjälp oss att förtrösta på att du kan vända ont till gott bara du får utrymme i människors tankar och då handlingar föds. 
Om allt detta ber vi. 
Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. 
e h g f 
FÖRENTA NATIONERNAS BÖN 
Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet. 
Det är vår uppgift att göra den till en planet där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull. 
Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu, så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet kan bära namnet människa.
 
Låt oss så tillsammans be den bön som Jesus själv lärt oss:

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder,                       
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. 
Amen.'
Rune Wallemyr, kyrkoherde Nordmarken Pastorat, Församlingspräst för Holmedal-Karlanda. 


"MAUD" i isen for FRED PÅ OG MED MODER JORD 

Temperaturstigningen på Svalbard har allerede passert 2,5 grader, og det uansvarlige 2 graders målet vedtatt på FNs Klimakonferanse i Paris, 2015 er passert. 

Temperaturen i havet ved Svalbard har steget med 2 grader. 
Arktiske fiskearter er klimaflyktninger, sto det i en avis! Hvor flykter de arktiske artene?

Var det oppløftende eller ubehagelig at Aftenposten i juli nevnte ordet nedrustning i forbindelse med møtet i Helsingfors mellom USAs president Donald Trump og Den føderative russiske republikks president Vladimir Putin? 

Svekkes livsbetingelsene for alt liv på Moder Jord om forbud mot all fossil forbrenning og bruk av gift i landbruket, blir en del av den svenske valgkampen?

Skal samtidens politisk demokratisk vedtatte svarte fossile/sosiale økonomi med langreiste varer, forlenges fram til 2030 gjennom svarte kapitalistiske og sosialistiske (NEP) løsninger innarbeidet i FNs 17. bærekraftmål og 169 delmål? 

Er Basisinntekt og 16 timers lønnet arbeidsuke i de industrialiserte land en løsning du forkaster eller foretrekker?

Verdsetter du iskappene i Arktis og Antarktis, som globale klimaregulatorer?

Var Nordmarken Symposiet 2018 avholdt i Forsamlingshemmet i Holmedal, innen Den demilitariserte sonen mellom Norge og Sverige fra 1905 i Årjäng kommun, Värmland - Et internasjonalt ledende verdi- og vitensenter fra 9. - 11. august? 

Er urfolkslederne i Arktisk råd, Sysselmannen på Svalbard, Lagmannen på Åland klare til innsats lokalt, nasjonalt regionalt, kontinentalt og globalt fra 5. september 2018 kl. 12.00?
*
Polarskipet "Maud" ble lørdag den 18. august slept inn Oslofjorden og returnerte til Vollen i Asker, stedet hun ble bygget i 1917.  

Polarskuta "Maud" kan settes i stand innen 2021, for å drive med isen over Nordpolen.

Etter 5. september 2018 kl. 12.00 bør mannskap fra urfolkene i Arktis, Den demilitariserte sonen mellom Norge og Sverige fra 1905; et demilitarisert Åland, et demilitarisert Svalbard og et demilitarisert Antarktisk mønstre på.

Knut Vidar Paulsen, 

Maskinaspirant i Maskinverkstedet på Framnes Mekaniske Verksted i Sandefjord.
Byssegutt, kokk, lettmatros og kaptein på kystseileren: Gisken Høybakken
Forfatter av: Havlandet, Vår nordlige dimensjon, Dagligliv på Raet før og nå, Hvalfangermat og mat av hval.

Redaktør for:
Årsskriftet: Vintersolverv
Den elektroniske budstikka: Vennskap 


Fred på og med Moder Jord


FRED ‒ ÅPENHET ‒ SAMHOLD;KARBONBALANSE, 
NEDRUSTNING, TEMPERATURNEDGANG og KLIMABALANSE. 

NORDMARKEN SYMPOSIET 2018 i Forsamlingshemmet i Holmedal, Årjäng kommun i Värmland. Ved overnatting send en epost til stnaku@gmail.com eller ring tlf.: +47 41 50 62 71.  
TORSDAG den 9. august kl. 08.00 på Nagasakidagen flaggheis på halv stang ved Forsamlingshemmet i Holmedal, for ofrene i Hiroshima, Nagasaki og for alt liv drept i kriger på Moder Jord 

Kl. 08.00 Vandringsleden fra Miljöstasjon i Selen og Hajom skans gås for Fred, Nedrustning og Klimabalanse til Nordmarken Symposiet 2018 i Forsamlingshemmet i Holmedal.

Kl. 9.00. Appell og bön på Nagasakidagen for: Fred, nedrustning, klimabalanse, avskaffelse av atomvapen og frihet fra nødvid Märta Svensson, Ungdoms-representant, Centern, Årjäng/Leon Helliksson, ordförande i Centerns ungdomsförbund, ArvikaÅrjäng och vid Rune Wallmyr, kyrkoherde Nordmarken Pastorat, Församlingspräst för Holmedal-Karlanda.  
Flagget heises etter appellene og bönen.
TORSDAG 9. AUGUST KL. 9.30 – 16.30 — Forsamlingshemmet i Holmedal
09.30 Om Symposiet ved Knut Vidar Paulsen, leder av Stiftelsen Natur og Kultur.
09.35 Åpning av Nordmarken Symposiet 2018 vid  Daniel Schützer                                   (Sosialdemokratene), kommunstyrelsen i Årjängs ordförande.            
09.50 Årjäng kommuns politik och frågan: 1) Klimat, 2) Ordförande för fred vid           Daniel Schützer (Sosialdemokratene), kommunstyrelsen i Årjängs ordförande.
10.05 Ordskifte.

10.20 Det autonoma Åland mitt i Östersjön ‒ vikten av att få internationellt
                   stöd för neutraliseringen om förtroendet skall kunna bevaras ved         
           Elisabeth
Naucler, jurist och tidigare riksdagsledamot Finlands riksdag.                        Ålands representant.
11.05 Ordskifte

11.15 Innledningen fortsetter ved Elisabeth Naucler

12.00 Ordskifte

12.15 Lunsj

13.15 Karbonbalanse, nedrustning, temperaturnedgang og klimabalanse -                       utfasing av fossil forbrenning i industrien, i byene, i luften og for                     næringsfartøyer på havene over fot - Forsoning ved Knut Vidar                     Paulsen, Stiftelsen Natur og Kultur
14.00 Ordskifte
14.30 Slutt for dagen i Forsamlingshjemmet  
Bad i Holmedalsjön.    
       
FREDAG 10. AUGUST: KL. 9.30 - 15.15 — Forsamlingshemmet i Holmedal   
09.30 Velkommen ved Knut Vidar Paulsen, leder av Nordahl Grieg Fredsfond
09.35  Fred på og med Moder Jord ‒ jenter og kvinners rettigheter og
                  
            muligheter
ved Marit Nybakk, leder av Norsk Kvinnesaksforening, tidligere
              1. Stortingspresident (Arbeiderpartiet) og president for Nordisk Råd i 2013.
10.05 Ordskifte

10.20 Status og visjon ‒ hvilken landbrukspolitikk trenger Norden og arktiske
              land ved Ann Merete Furuberg, leder av Norges Bonde og Småbrukerlag
11.05 Ordskifte.

11.30 OSSE och det geopolitiske läge vid Christian Holm Barenfeld (Moderaterna,
            från Värmland), ledamot i OSSE-delegasjonen i Riksdagen, Sverige
12.00 Ordskifte

12.15 Lunsj

13.00 Fred på och med Moder Jord: Nedrustning, basinnkomst, nullutslipp och           klimabalance vid Gunilla Svantorp (Sosialdemokraterna), riksdagsledamot                 från Värmland.
13.30 Ordskifte 13.45 Kulturprogram vid elever ved musik skolan i Årjäng kommun 14.15 Løsninger for norsk atomavfall og dekommisjonering av anleggene ved                  Henning Refshauge Vahr, sektordirektør for Atomavfall og                     
           Dekommisjonering, Institutt for energiteknikk i Norge.
15.00 Ordskifte

15.15 Slutt for dagen i Forsamlingshemmet.  
Bad i Holmedalsjön.    
LØRDAG 11. AUGUST: KL. 9.30 - 12.30 — Forsamlingshemmet i Holmedal  

09.30 Velkommen Knut Vidar Paulsen, Stiftelsen Natur og Kultur
09.35 Neutralitet och hemfallNedrustning, basinnkomst, nullutslipp och                     klimabalance vid Mattias Forsberg (Vensterpartiet), tredjenamn på                             riksdagslistan i Värmland.
10.20 Ordskifte

10.35 Hvilke overordnede tiltak må på plass i FNs 17. bærekraftsmål v
ed Knut
          Vidar
Paulsen,  Stiftelsen Natur og Kultur
11.20 Ordskifte

Vel hjem.

Arrangører: Nordahl Grieg Fredsfond www.fredsfond.info, den elektroniske budstikka: VENNSKAP ‒ Äppelgården Luggerud www.norfm.org, Visthuset bibliotek och arkiv, Nordmarken Värdsarv, Vestfold og Verdensarven – www.leidin.info, Stiftelsen Natur og Kultur og Årsskriftet Vintersolverv.   

I Mangårdsbygnaden (1848), Stugan på Kuel (1799) mm. kan du overnatte. Sovepose benyttes i de andre overnattingstedene vi tilbyr i Bäckevarv og i Holmedal.Gården har telt og lavo til utlån, for deltakere som ønsker en slik løsning.  

Hvordan komme til Forsamlingshemet i Holmedal och Äppelgården Luggerud: 
Fly til Gardemoen og Karlstad 
Ekspressbuss fra Oslo og Karlstad til Årjäng. 
Bil E-18 ‒ ca. 1,45 time fra Oslo ‒ ca. 1,30 time fra Moss ‒ ca. 1,30 time fra Karlstad ‒ ca. 2 timer fra Strømstad ‒ ca. 4 timer fra Göteborg. 

Vi henter med bil de som kommer med buss til Årjäng og skal overnatte på gården, i Hemaanet Bäckevarv eller i Holmedal. 

Samkjøring med bil fra gården til Forsamlingsmemmet i Holmedal.   

Andre overnattingstilbud i Årjäng kommun er:  
Töcksfors Camping och Fritid https://tocksforscamping.se 
Töcksfors Vandrarhem  www.turistgarden.com 
Årjäng Camping & Stugor Sommarvik www.sommarvik.se 
Best Western Hotel Årjäng www.hotelarjang.com

Välkommen till Nordmarken.Website Builder drives av  Vistaprint