Vestfold og verdensarven - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA - FORTELLINGER og HISTORIE
Forslag til Høringsinnspill: Forsvarssak er fredssak fra Sandefjord Forsvarsforening til Norges Forsvarsforening for videresending til Stortingets president og Utenriks- og forsvarskomitéen på Stortinget, samt Statsminister, Utenriksminister og Forsvarsminister.

Sandefjord den 16. mai 2016.

Forslagsstiller: Knut Vidar Paulsen, styremedlem i Sandefjord Forsvarsforening

Forsvarssak er fredssak.

Fred Åpenhet Samhold

Det norske samfunn har i dag en blandingsøkonomi og er et institusjonalisert samfunn. Det innebærer at individenes liv, sosiale forhold og frihet påvirkes av samfunnets institusjoner og de politiske beslutningene på Stortinget, i fylkes- og kommunestyrer, samt i trepartssamarbeidet mellom Staten, NHO og fagbevegelsen med mer.

Staten og Forsvaret er institusjoner knyttet til folkeretten, mens folkesuvereniteten og demokratiet er knyttet til fellesskapets evne og vilje til totalforsvar av verdiene i det norske samfunn. Verdivalgene i utenriks- og forsvarspolitikken danner grunnlag for en udelelig sikkerhet.

Norge har ratifisert artikkel 48 i 1. tilleggsprotokoll i Genèvekonvensjonene som slår fast kravet om beskyttelse av sivile i krig.

Dette er en norm for folkeforsvaret og som legger føringer for at Norge kun deltar i fredsbevarende operasjoner i tråd med ratifiserte artikler i Genèvekonvensjonene og i samsvar med folkerettsforankrede FN-mandat.

Stortinget vedtar en lov som forbyr eksport av militært materiell til krigførende land.

Retten til suverenitet, autonomi og folkeretten er førstelinjeforsvaret for alle medlemmer av Europarådet og FN.

Grunnleggende politiske uttalelse:

 • «Alle folk har rett til selvbestemmelse. I kraft av den retten kan de fritt bestemme egen politiske status og fritt strebe etter sin økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling».

 • «Selv om krav om kulturell autonomi lettere anerkjennes av stater, mens krav om uavhengighet oftere avvises, er ikke desto mindre sjølråderetten anerkjent i internasjonal lov som rett til prosessen (ikke resultatet) som tilhører folkene, ikke stater eller regjeringer».

Organisasjon for ikke representerte folk og nasjoner.
__________________________________

 

Grunnloven av 1814 vedtatt av Eidsvoll-forsamlingen stadfestet folkesuverenitetsprinsippet selv om ikke alle den gang hadde stemmerett. Stortinget vedtok under Unionen med Sverige Norges lover og finansierte Forsvaret. Stortinget demokratiserte og avbyråkratiserte gjennom Formannskapslovene av 1837 og gjennomføringen av Parlamentarismen styresettet i Norge. Norges utstrakte autonomi og folkesuverenitetstanken la grunnlaget for Unionsoppløsningen i 1905.

Russland var det land som først anerkjente Norges selvstendighet i 1905.

Sovjetiske soldater kjempet seg over grensen til Norge den 23. oktober 1944. Den 26. september 1945 trakk de siste av dem seg ut av Sør-Varanger i henhold til avtalen av 16. mai 1944 mellom London-regjeringen og Sovjet-Samveldet om hva som skulle skje i Finnmark når nazi-Tysklands styrker var endelig beseiret.

Europa, Arktis, Russland og Amerika har fortsatt uenigheter knyttet til grenser mellom land og ikke alle folk i Europa eller Amerika har rett til autonomi slik det er nedfelt i Den russiske føderative republikk, De Forente Stater av Amerika, USA eller under dobbeltmonarkiet og unionen mellom Norge og Sverige fra 1814 til 1905.

En diskusjon om å justere tidligere statsgrenser basert på folkesuverenitetsprinsippet, autonomi og forsoning i Europa, Arktis, Russland og Amerika må Norge ta opp under neste møte i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSE.

Norge og de nordiske land må i Europarådet ta til orde for å heve suspensjonen av Russland. I OSSE og Europarådet skal de nordiske land kreve at Estland og Latvia gir de russisk språklige innbyggerne statsborgerskap og fulle demokratiske rettigheter innen NATO-toppmøtet i Warszawa i Polen den 8. og 9. juli 2016.

*

Kuppet i Ukraina 22. februar 2014 brakte radikale nasjonalistiske elementer i regjeringsposisjon i Ukraina. President Janukovitsj ble fjernet som nasjonens leder gjennom tiltak som brøt med landets forfatning.

Da kuppregjeringen forbød russisktalende på Krim og i Øst-Ukraina å benytte sitt morsmål — russisk — ble det arrangert folkeavstemning på Krim den 17. mars 2014.  Klokken 19.00 norsk tid stengte valglokalene på Krim. En og en halv million mennesker hadde da hatt mulighet til å delta i avstemmingen om Krims videre fremtid. Når halvparten av stemmene var talt opp viste den at 95,5 prosent av velgerne stemt for å bli en del av Russland. Valgdeltakelsen var på 80 prosent.

I Øst-Ukraina svarte folket med opprør og etablerte Folkerepublikkene Luhansk og Donets.

Ukrainas grunnlov, som andre forfatninger i Europarådets medlemsland, ser landet som udelelig og tillater ikke lokalt organisert folkeavstemning om løsrivelse fra Ukraina. Det går særlig fram av grunnlovens paragraf: 1,2, 73 og 157. Disse bestemmelsene, kombinert med grunnlovens kapittel X i viser at forbudet også gjelder den autonome Krim-republikken og grunnloven for Krim tillater ikke det øverste råd på Krim å avholde en slik folkeavstemning. Bare rådgivende avstemning om økt autonomi kan tillates ut fra Ukrainas grunnlov.

Enhver folkeavstemning om status for et territorium bør være resultat av seriøse forhandlinger mellom alle berørte parter. Slike forhandlinger fant ikke sted for Krim, men er tatt høyde for i Minsk-2-avtalen knyttet til autonomi for Folkerepublikkene Luhansk/Donetsk øst i Ukraina.

«Om vedtaket tatt av det øverste folkevalgte organ i den autonome republikk av Krim i Ukrina for å organisere folkeavstemning om å bli del av Den russiske føderasjon eller reetablere Krim’s 1992 konstitusjon er kompatible med konstitusjonelle prinsipper».  98th Plenary Session of the Venice Commission (Venice) (98. plenumsmøte i Venezia-kommisjonen, 21/3-22/3-14. Europeisk kommisjon for demokrati via lovgiving (Veneziakommisjon = rådgivende organ under Europarådet.

Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) har i en rådgivende uttalelse vedr. Kosovo og det ensidige vedtaket om selvstendighet konstatert at dette ikke var folkerettsstridig. Altså et vedtak som ikke en gang var tuftet på en folkeavsteming i Kosovo - men kun truffet i delstatsparlamentet da Kosovo fortsatt var en del av Serbia - ble ansett som lovlig selv om det stred mot den Serbiske konstitusjonen. Dette må også få konsekvenser for Krim og den folkevilje som der klart ble uttrykt mht. tilhørighet til Russland.

Det direkte sitat fra Kosovo-uttalelsen i ICJ lyder slik:

«122. The Court has concluded above that the adoption of the declaration of independence …did not violate general international law, Security Council resolution 1244 (1999) or the Constitutional Framework. Consequently, the adoption of that declaration did not violate any applicable rule of international law».

•ADVISORY OPINIONS AND ORDERS.  Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, of 22 JULY 2010, I.C.J. Reports 2010, p. 403

Norge bør tilby frihandelavtale innenfor aktuelle sektorer med Ukraina, Russland og landene i Konferansen om samkvem og tillitskapende tiltak i Asia, CICA.

Atomvåpnene

Den atomvåpenpolitiske situasjonen er i dag skjørere enn under Den kalde krigen etter at USA har avviklet ABM-avtalen. START II-avtalen (undertegnet i 1993 mellom USA og Sovjet Unionen) som forbyr raketter med flere stridshoder (MIRV-stridshoder) brøt sammen, da Russland foretok en modernisering av dette atomvåpensystemet etter USAs avvikling av ABM-avtalen.

Sverre Lodgaard, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk Institutt og styreleder i Oslosenteret for fred og menneskerettigheter skriver i Dagsavisen 5. april 2016: «Begrenseningene på det som gjøres er likevel store. Under lupen er den sivile utnyttelsen av kjernefysisk energi, hvor 17 prosent av totalen befinner seg. De øvrige 83 prosent er i militær sektor, og den holdes utenfor. I denne sektoren er det full fart. Russerne startet store moderniseringsprogrammer i 2006-2008, så snart den økonomiske oppgangen gjorde det mulig. I 2014 debatterte den amerikanske administrasjonen bevilgninger til ikke-spredning versus nye våpen, våpnene vant. Nye våpensystemer planlegges nå over en lav sko. Mange kan være klare for innfasing om 10—15 år, og med en levetid på 30—40 år peker det fram mot 2070. Så mye for målsettingen om en atomvåpenfri verden».

For å forhindre denne utvikling anbefaler Sandefjord Forsvarsforening at regjering og Storting slutter seg til det gamle målet til Ordførere for fred om å avvikle alle atomvåpen innen 2020. Norge må fremme dette forslaget på NATO-toppmøtet i Warszawa i Polen den 8. og 9. juli 2016.

Det amerikanske anti-rakett-systemet eller mellomdistanserakettsystemet er nå utplassert i Romania og denne utplasseringen innebærer et sammenbrudd for INF-avtalen fra 1987.

Det er få positive endringer, men Russland har avstått fra å øve med taktiske atomvåpen under konvensjonelle militærøvelser. USA har inngått Atomavtale med Iran, og USA og Russland samarbeider nå om fredsprosessen i Syria.

På årsmøtet i Sandefjord Forsvarsforening torsdag 10. mars 2016 på Kong Carl i Sandefjord ble følgende tekst til Langtidsplanen for forsvaret fremmet som et forslag knyttet til vedtaket av dokumentet fra NATO-toppmøte i Warszawa i Polen den 8. og 9. juli 2016: 

«Nato arbeider for en verden fri for kjernevåpen. Et skritt på denne veien slo NATO fast på Toppmøtet i Chicago i 2012 ved at alliansen vedtok at slike våpen ikke skal brukes mot land som er med i Ikke-spredningsavtalen (NPT), som ikke har kjernevåpen, og som overholder sine forpliktelser.

Nato utvider nå sine forpliktelser ved å slå fast at slike våpen ikke skal brukes mot land som er med i Ikke-spredningsavtalen (NPT), som har kjernevåpen, og som overholder sine forpliktelser».

Utenriksminister Børge Brendes artikkel: Stø kurs i norsk nedrustningspolitikk i Dagsavisen 6. november 2016 bør etter Sandefjord Forsvarsforenings mening føre til at de planlagte 15 besøk og aktiviteter med Russland gjennomføres før vedtaket av dokumentet fra NATO-toppmøte i Warszawa i Polen den 8. og 9. juli 2016: 

De planlagte 15 besøk og aktiviteter var bl.a.:

 • Besøk fra den russiske hærsjefen
 • Stabssamtaler om sjømilitært samarbeid
 • Bilaterale embetssamtaler».  

Sandefjord Forsvarsforening har følgende synspunkter knyttet til forsvarets struktur:

Kystvakten i Norge skal dekke et stort område og Kystvaktens evne til å forflytte seg og operere over tid, er evne konsentrert til innsatsen der det er behov. Dette gjør at den kan være raskt tilstede for å løse oppdrag og yte bistand.

Kystvakten disponerer i dag 15 fartøy og det er dobbelt sett med mannskap til kystvaktfartøy som driver oppsyn langs kysten. I tillegg disponerer Kystvakten maritime helikoptre og​ innleide sivile fly. Orion, Luftforsvarets maritime overvåkningsfly, bidrar også med flyvninger for kystvakten og et samvirke og erfaringsutveksling er nå utviklet til å omfatte Russland, Island, Danmark, Canada og USA.

Kystvaktens ledelse er i dag underlagt Forsvaret og samlet på Sortland i Vesterålen, men bør i likhet med i Finland i fredstid overføres til Kyst- og fiskeridepartementet. Fra Sortland skal hovedtyngden av fartøyer ha hjemmebase i samvirke med en tilsvarende organisering i landene i Arktisk råd.

 • Kystvaktens sentrale oppgaver er fiskerioppsyn, miljøvern, søk og redning og tolloppsyn.

Kystvaktloven gir Kystvakten hjemmel til å utøve kontroll for en rekke statlige etater, og samarbeider blant annet med politiet og Tollvesenet, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet. Fellesnevneren for mange av Kystvaktens oppdrag er knyttet til fiskerioppsyn, og en viktig rolle i den nasjonale miljøberedskapen langs kysten og på havet. Kystvakten gir også en viktig støtte til norsk forskning — et naturlig mål som også må gjelde for kystvakten til landene i Arktisk råd.

Samvirket innenfor kystvakt og grensevakt, søk og redning, og mekanismene i Incidents at Sea-avtalen, kontakten mellom Det norske forsvarets operative hovedkvarter og Nordflåten videreutvikles. Samarbeidet skal ivareta alle parters sikkerhet i sjøområdene i nord, samt stabilitet og forutsigbarhet i våre nærområder.

Norges internasjonale forpliktelser er knyttet til FNs 3. havrettskonvensjon til å husholde med ressursene i EEZ (An exclusive economic zone) om våre forpliktelser på kontinentalsokkelen, forpliktelser Norge har som medlem av FN.

Kystvaktfartøyene i Norge skal ved krise understøttes av Haakonsvern- og Ramsund orlogsstasjon.

Sjøforsvarets baser på Sortland, Trondenes og avdelingen med Kystjegerkommandoen (KJK) beholdes. Det maritime overvåkningsflyet Orion, med Andøya flystasjon som base videreføres for å utdype samarbeidet med russiske maritime overvåkningsmyndigheter og de andre landene i Arktisk råd knyttet til aktivitet i Nordområdene. Antallet ubåter økes til åtte.

Førstegangstjeneste settes til 12 måneder. Grensevaktens styrke beholdes og Heimevernet økes til 70 000 personer, inkludert Sjøheimevernet som i dag teller 1700 personer. Mannskapet i Heimevernet anskaffer våpenskap og oppbevarer i dem våpen, sluttstykke og ammunisjon hjemme.

Sjøheimevernet økes til 5 000 personer, og en ny fiskeripolitikk skal sikre at kystfiskeflåten styrkes for å sikre fartøyer og bemanning i Sjøheimevernet.

Etter samtaler med den russiske forsvarssjefen avstemmes brigaden i Nord-Norge og det foretas en ny vurdering om behovet for å modernisere nye CV90-kampvogner, stridsvogner, artilleri og kampluftvern. Halvparten av Panserbataljonen i Indre Troms lokaliseres til Setermoen. Den øvrige del til Rena.

Norge er tjent med en fagmilitær dialog med Russland om nye tillitsskapende tiltak. Vi anbefaler at Russland-NATO-rådet å reaktivere de politiske deklarasjonene om udelelig sikkerhet og at bindene juridiske garantier gis til alle OSSE-medlemmer for å styrke alleuropeisk, allarktisk, allamerikansk og allatlantisk nedrustning, klimabalanse og utvikling.

En juridisk bindende avtale om udelelig sikkerhet må omfatte alle betydelige militærstyrker, stridsvogner, artilleriutstyr, flyvåpen og marine.

Norsk distriktspolitikk skal sikre bosetting i hele landet for å få et landsdekkende Heimevern.

Matvareberedskap. Sandefjord forsvarsforening krever at staten av beredskapshensyn reetablerer kornsiloer med et år lagerreserve. Landbrukspolitikk må styrke de små og mellomstore familiebruk, for en allsidig nyttiggjøring av landets utmarksresurser. Lisensjakt på ulv, jerv og bjørn er nødvendig for å styrke bosettingen og et naturhumanistisk husdyrbruk.

I Sjøforsvaret er det et etterslep på vedlikehold på omlag en halv milliard, og det mangler reservedeler for rundt 900 millioner. Dette etterslepet skal innfris i forsvarsbudsjett.

Sjøforsvaret har bemannet om lag halvparten av Marinens fartøyer: tre av fem fregatter, fire av seks korvetter og tre av seks undervannsbåter. Tiltaket oppgraderes i 2016 med dobbelt sett med mannskap for fregatter, ubåter og MTB-våpen innen rammen av Den nordiske balansen.

Norwegian Task Group (NorTG) foreslår å fjerne 200 stillinger fra den nasjonale landorganisasjonen underlagt Forsvarssjefen, for å flytte bortimot 70 av dem om bord i Norges bidrag til NATOs sjømilitære styrkebrønn. En tilsvarende avvikling av nasjonal norsk kommando fant sted for noen år siden knyttet til Norges bidrag til NATOs flyvåpen.

Sandefjord Forsvarsforening anbefaler at Det norske forsvaret opprettholder 1000 stillinger for å styrke nasjonale norske kommando ledd for alleuropeiske, allarktiske og allamerikanske tiltak, for udelelig sikkerhet.

Stortinget skal verne om nasjonal suverenitet knyttet til landets militærmakt. Norge er en suveren stat med egne sikkerhetspolitiske interesser i NATO bygd på godt og troverdig naboskap med alle.

Sandefjord Forsvarsforening verdsetter at det i påvente av den russiske militærdelegasjons besøk til Norge er innledet diplomatisk kontakt fra Forsvarsdepartementet med militærattache ved ambassaden til Den føderative russiske republikk i Oslo før Stortingets behandling av Langtidsplanen for forsvaret i 2016.

Flyvåpenet

Norge har benyttet F-16 til air policing i fredstid langs vår langstrakte grense, hvor det nettopp er avskjæring og manøvre på kloss hold, for å vise seg fram, som er poenget.

Stortinget har fattet en beslutning om å anskaffe F-35, seks og seks fly ad gangen.

Sandefjord Forsvarsforenings råd er: Begrens antallet til 1 fly. Anskaff 25 JAS Gripen til å patruljere norsk, baltisk og Islands luftterritorium. Innsparte midler benyttes av fagmilitære grunner på Hæren, Garden og Heimevernet, samt en styrkebrønn der skytterlag, jaktlag, pistolklubber, industrivern og annen samfunnsmessig beredskap inngår for å sikre vernet om landets folkevalgte institusjoner og for å ivareta landets beredskap og suverenitet.

Ved nasjonal krise overføres ansvaret for lokalforsvaret til Ordførerne i kommune med de tilgjengelige og trenede ressursene.

Forsvarssak er fredssak

Forsvarets primæroppgave er å forhindre krig, og Forsvarets hovedoppgaver, så lenge dette lykkes, er en fredstidsoppgave.

Den politiske situasjon i vårt område er ikke kritisk, selv om Russland og NATO har utviklet større strategisk mobilitet.

Porsangermoen er i Langtidsplanen for forsvaret foreslått som en militær terskel i Finnmark! Den samme terskel utvikling skjer i Finland, De baltiske land, Polen, Ukraina og Russland. Men det er andre veier.

Norge og de nordiske land må be Russland redusere bemanningen i sine garnisonsforlegninger på Kolahalvøya og langs grensene til Finland, De baltiske land, Polen, Ukraina og Georgia.

NATO og CSTO (Organisasjonen for avtale om kollektiv sikkerhet)må bli enige om å avstå fra avskrekkende konvensjonelle grensenære militærøvelser og redusere størrelsen og hyppigheten av øvelser, samt trekke tilbake forhåndslagring av militærmateriell i allierte stater.

I følge Aftenposten den 20. mars 2015 har NATO 3,4 millioner soldater i aktiv tjeneste. Russland 845 000.

Norges NATO-øvelse Joint Viking fant i mars 2015 sted øst for 24 °Øst i Finnmark. Øvelsen ført til at Russland utplasserte kanskje verdens beste luftvern, S-400 med rekkevidde på 400 km, i Murmanskområdet. Nordflåtens base ligger i Murmansk, 150 km fra norskegrensen.

Porsanger kommune forlenger ikke rullebanen på Banak lufthavn. Alle allierte flyøvelser i Halkavrre skytefelt fases ut fram til 2020.

Russisk Nordflåte ble som en følge av øvelsen Joint Viking i mars 2015 satt i høyeste beredskap, og en militærøvelse med 40 000 mann i russisk sektors arktiske strøk fant sted i følge nyhetsbyrået RIA. Både fallskjermstyrker og den russisk Nordflåten med en kapasitet, som inkluderte 41 krigsskip, 15 ubåter og mer enn 10 fly og helikoptre deltok.

NATO-øvelsen Trident Juncture med 36 000 personer, 140 fly og 60 skip fant sted i Italia, Spania og Portugal fra 21. oktober til 6. november 2015.

NATOs hurtigreaksjonsstyrke, ledet av Norge, Tyskland og Nederland, ble vedtatt på NATOs toppmøte i Wales i 2014. Den gjennomførte i uke 25 sin første fellesøvelse i Polen med 2100 soldater fra 9 land.

Under markeringen av NATOs50-års jubileum i 1999 vedtok alliansen et nytt strategisk konsept på et toppmøte i Washington. Siden den gang er NATOutvidet fra 19 til 28 medlemmer. 

Sandefjord Forsvarsforening minner om at Vesten lovet at NATO ikke skulle bli utvidet, da Mikhail Gorbatsjov i 1989-90 oppga den sovjetiske kontrollen over Øst-Europa. Avtalen om Tysklands gjenforening 12. september 1990 fastslo imidlertid at NATO-styrker ikke skulle ha adgang til tidligere østtysk territorium. NATOs generalsekretær Manfred Wörner sa i en tale 17. mai 1990: «Det faktum at vi ikke har til hensikt å utplassere NATO-styrker bortenfor territoriet til Vest-Tyskland gir Sovjetunionen solide sikkerhetsgarantier».

Den kjennskap, kunnskap og forståelse som Norge, Sverige og Finland har samlet i de tillitsskapende militærøvelsene med Russland og i Partnerskap for Fred, samt gjennom samarbeidet i Barentsrådet, Artis råd og Østersjørådet er en del av Vår nordlige dimensjon.

Norge avholder militærøvelser sammen med Finland og Sverige fram til 2020.

Etter terroranslaget mot den norske stat og det norske samfunn fra en fascist den 22. juli i 2011 dobles bemanningen av Garden som også får ansvar i krise til å sikre Storting og regjering.

I Aftenposten onsdag den 30. mars 2016 hadde Statsminister Erna Solberg artikkelen: Norge arbeider aktivt mot atomvåpen. Den 31. mars 2016 var 52 statsledere samlet i Washington DC til et toppmøte for å styrke samarbeidet om kjernefysisk sikkerhet. Før møtet ble Statsminister Erna Solberg oppfordret til å støtte Ordførere for freds gamle mål om å avskaffe alle atomvåpen innen 2020.

Atomvåpenfriheten kan folkerettslig forankres ved at de ovennevnte landene slutter seg til Den sentral asiatiske atomvåpenfrie sonen.

Sandefjord Forsvarsforening anbefaler at Norge og de nordiske land anmoder Iran og landene i Midt-Østen om å gjøre det samme.

Landene i Den sentral asiatiske atomvåpen frie sonen bør i samarbeid med de øvrige traktatfestede atomvåpenfrie sonene slutte seg til skissen for atomvåpen nedrustning som lokallaget i Nei til atomvåpen i Larvik sendte ut under The NPT 2015 Review Conference i form av et brev til UN Headquarters in New York fra 27. april til 22. mai og til USAs delegasjon ved NPT-konferansen i New York, Russlands delegasjon og Norges delegasjon. Brevet sluttet seg til målet for Ordførere for fred med framleggelsen av en

plan for reduksjon av atomvåpen fram til 2020:

                                 Antall stridshoder

Atommakt År:      2015   2016   2017   2018    2020

USA                    5113   1500     750     300         0
Russland             4650    1500     750    300          0
Storbritannia         185     170     100      50          0
Frankrike              300     250     150      75          0
Kina                     180    160      100      50          0
Israel                    80      30         0        0          0
Pakistan          <70–90      50        25      15          0
India                60–80      50        25      15          0
Nord-Korea          <10        5          0       0          0

En START IV-prosess i 2016 bør ha som mandat for samtalene at endemålet er en avtale som slutter seg til Ordførere for freds mål om å avskaffe alle atomvåpnene innen 2020, samt etablere en verifiserbar tilleggsavtale mot Romvåpen med forbud mot å militarisere verdensrommet.

Pr. 1. mai 2016 har Ordførere for fred 7 042 medlemsbyer i 161 land. 100 medlemsbyer, kommuner og fylkeskommuner i Norge; 26 i Sverige; 13 i Danmark; 3 i Finland og 3 i Island. Politikerne fra alle partier med ordførere i Norge. Kontaktperson i Ordførere for fred i Norge: Thore Vestby (Høyre) Frogn kommune er en av vicepresidentene i Mayors for Peace, se www.mayorsforpeace.org

Alle stormaktene må med og USA og Russland må redusere sine arsenaler. Det amerikanske vitenskapsakademiets analyse fra 1990-tallet – ikke mer enn 1000 utstasjonerte våpen på hver side, og et mindre antall i reserve på lager, for så å fases ut innen 2020.

Iverksettes slike reduksjoner innen 2017 er det mulig at Kina, Frankrike og Storbritannia tar plass ved bordet. India og Pakistan også. For Israel og Nord-Korea kan regionale løsninger være bedre.

Stormaktene har mye å vinne ved å vise tilbakeholdenhet og respektere hverandres vitale interesser. Samarbeid om udelelig sikkerhet vil frigjøre økonomiske midler til nødvendige humanitære og klimamessige tiltak.

Dette er nødvendig i en verden der millioner mennesker dør av underernæring hvert år; 27 millioner er slaver, 30 millioner er klimaflyktninger og 32 millioner er flyktninger fra krig.

Klima og miljø

50 prosent av Pensjonsfondet Utland på 3 502 milliarder kroner (6, mai 2016) benyttes fra 2016 av staten, kommuner og fylkeskommuner til å etablere en offentlig grønn infrastruktur og til å styrke den offentlige dynamikken i blandingsøkonomiens industriomlegging på vei til nullslippssamfunn i klimabalanse innen 2025. Etter Paris er det nå opp til hvert enkelt land.

I mai 2016 møtes verdens klimaforhandlere for å meisle ut rammen for klimaavtalen ved å lage et regelverk, og sette ned komiteer for blant kapasitetsbygging og etterlevelse. Oppgaven er å lande et nødvendig antall vedtak for ikke å miste momentum fra Paris fram til neste toppmøte i Marrakech.

I klimaforliket har Norge forpliktet seg til å bli karbonnøytral innen 2050, men målet må framskyndes til 2025, når man har en global avtale hvor andre i-land påtar seg store reduksjoner i utslippene. For Klima- og miljøminister Vidar Helgesens er oppgaven å bli klimanøytral 25 år raskere, og dette betyr radikale norske utgiftskutt.

I 2018 skal landene møtes for å gå igjennom målene, og dette blir første anledning til i fellesskap å oppjustere målsettingene før de endelige målene skal meldes inn i 2020.

Sandefjord Forsvarsforening anbefaler at Norge støtter en politikk for nullutslippssamfunn ved å fremme 60 % CO kutt fra 1990 nivå innen 2020, 80 % CO kutt fra 1990 nivå innen 2025, der klimabalanse åpner for en planlagt temperatur nedgang til 0 °C i forhold til 1850-

niva innen 2100 i en politikk som fremmer de sosiale, økonomiske og kulturelle menneskerettighetene.

Komplekse politiske problemer løses sjelden ved én enkelt tilnærmingsmåte. Som regel trengs flere innfallsvinkler og mange ulike grep. Rustningskontroll, trinnvise reduksjoner, doktrine-endringer, frigjøring av ressurser for utviklingsformål, normer om måtehold, samarbeid og respekt for folkesuverenitet, internasjonal rett og humanitære tilnærminger som peker ut over kjernefysisk avskrekking til fordel for nullutslipp og klimabalanse.

Vi minner om at «Sult er ett av verdens største løsbare problemer», som Utenriksminister Børge Brende (H) skrev i Aftenposten 12. juni 2015, når han fremmet seks forslag til hvordan sultproblemet kan løses:

 1. Skape muligheter for de unge som vokser opp på landsbygda.
 2. Arbeide for at Doha-forhandlingene i WTO (Verdens handelsorganisasjon) lykkes.
 3. Bedre kvinners mulighet til å produsere mat.
 4. Klimasmart landbruk.
 5. Redusere mattap.
 6. Motvirke den raske veksten i overvekt.

*

I mars 2015 ble EU-sanksjonene knyttet direkte til full gjennomføring av Minsk-avtalen.

Mandag 22. juni 2015 forlenget EU de økonomiske sanksjonene mot Russland med 6 måneder, fram til 31. januar 2016. Russland svarte umiddelbart med å forlenge sine mot-sanksjoner, deriblant importforbud på mat fra Vesten.


Sandefjord Forsvarsforening anbefaler at sanksjonene mot Russland heves fra 1. juli 2016.

Norge fremmer udelelig sikkerhet i samråd med Sverige, Finland, De baltiske land, Polen, Tyskland og Nederland knyttet til ovennevnte tillitsskapende militærpolitiske perspektiv for Langtidsplanen for forsvaret og før vedtaket av dokumentet fra NATO-toppmøte i Warszawa i Polen den 8. og 9. juli 2016.

Vi minner om at Hans Majestet Kong Harald VII den 31. desember 1999 kl. 17.00 på Frognerseteren i Oslo tente den første av 1500 veter, hvor veteildene brant for: Fred, åpenhet og samhold, og samlet 250 000 deltakere i 400 kommuner i etterkrigstidens største fredsmanifestasjon etter frigjøringen 8. mai og på 17. mai 1945.

*

Dette forslaget til Høringsinnspillet er på e-post sendt ut i Åpen høring. Dette ble kritisert av et flertall av styremedlemmene i Sandefjord Forsvarsforening på styremøte 19. mai kl. 19.00, som valgte å ikke realitetsbehandle forslaget til Høringsinnspill.

Knut Vidar Paulsen meddelte, da at han fra dags dato, 19. mai 2016, trakk seg som styremedlem i Sandefjord Forsvarsforening.

Website Builder drives av Vistaprint