Vestfold og verdensarven - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSE
 
Siden er under utforming. Informasjon kommer.
 
Steinalder fár
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinalderfáret over Sørbyåsen i Sandefjord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den oppbygde flyttblokka på Sørbyåsen i Sandefjord kan ha markert et skille der den står i en steingard.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steingard mot syd på Sørbyåsen i Sandefjord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steingard mot vest på Sørbyåsen i Sandefjord
 
 
 
Parti av tjodvegen Sørbygata i Sandefjord
 
Sørbygata - fegata med geilen
sør for steintippen på Sørby Gnr. 127 bnr. 7.
 
 
Parti av Sørbygata
fra den mellomste av Sørby gårdene.
 
Parti av Sørbygata
fra den mellomste av Sørby gårdene.
 
Fegata på Brønnum i Sandefjord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fegata på Ormestad i Sandefjord
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Steinar Liverød
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Steinar Liverød
 
 
 
Norges eldste hjul
 
Av Knut Vidar Paulsen
 
Funnet av hjul fra førromersk jernalder (400-200 f. Kr.) er mer enn tusen år eldre enn tidligere funn av hjul i Norge.
 
Hjulet ble funnet i en brønn under utgravningen av et gårdsanlegg ved Sarpsborg. At hjulet havnet i brønnen relativt raskt etter at det var gått ut av bruk, har reddet det for ettertiden.
 
Hjulet har hatt en diameter på omlag 50 cm og består av to deler: en hjulskive og et rørnav. Skiven er laget av bjørk og navet av en uthulet eikestokk. På skiven er det en synlig list. Listen har enten vært brukt til å reparere en skade eller for å forsterke hjulet. Selv om hjulet er relativt dårlig bevart, kan man se tydelig spor etter bruk. Både navet og skiven er slitte. 
 
Hjulet er tidstypisk for denne perioden. Det viser funn av tilsvarende hjul fra andre steder i Europa. Slike skivehjul har vært vanlige på arbeidsvogner som ble brukt til transport innenfor et  gårdsanlegg  eller over større avstander.
 
Helleristninger i Østfold og Bohuslän viser både to- og firehjulete vogner i bronsealderen, men inntil nylig har vi manglet fysiske funn av hjul fra dette området.  
 
En helleristning på gården Berger, Kvelde i Vestfold viser en vogn med fire hjul som blir dratt trolig av to okser, jfr. tegningen til venstre. 
 
Datering av hjulet
Dateringen av hjulet er satt til mellom 200 og 400 år f. Kr. Alderen er basert på prøver av treverket i hjul og nav og viser når de ulike emnene ble hugget. Dateringen faller sammen med alderen på boplassen, og også langt på vei med dateringen av bunnlaget i brønnen hvor hjulet ble funnet. Også typologisk passer denne dateringen godt.
 
Nye perspektiver
Hjulet fra Borgenhaugen åpner for nye perspektiver på bosetningen i Østfold i yngre bronsealder/førromersk jernalder. Dermed knytter det bosetningen på Borgenhaugen til en sør-skandinavisk tradisjon både gjennom teknologi og formspråk. Det samme gjør boplassen med sine 11 hustomter og sin landsbyliknende karakter.
 
Skivehjul og eikehjul
Det finnes to typer forhistoriske hjul; skivehjul og eikehjul. Skivehjulet er laget av en massiv treskive eller sammensatt av to eller tre massive plater. Det er funnet skivehjul fra Nordvest-Europa helt tilbake til 2700 f. Kr. og de var sannynligvis i vanlig bruk frem til 500 e.Kr. Enkelte steder har imidlertid skivehjul  vært i bruk inntil ganske nylig. De eldste typene ble brukt på tohjulete vogner og fra ca 500 f.Kr. også på fire-hjulete vogner. Forskere tror eikehjulet er en videreutvikling av skivehjulet for å gjøre hjulet lettere.
 
Eikehjul ser ut til å ha vært i bruk i Danmark først i siste del av førromersk jernalder, men hovedtyngden av funnene er fra romertid (fra år 0) og framover.
 
Fra gravfunn har man flere vogner og hjultyper. De eldste eikehjulene er kjent fra bronsealdergraver (1700 - 500 f. Kr.) i Armenia. Firehjulete praktvogner er funnet i europeiske bronsealdergraver (Hallstatt: 700-500 f. Kr.). I førromerske graver er det funnet tohjulete stridsvogner (La Tène: 500 f. Kr. - 0.)
 
Hjulet er stilt ut i Historisk museum
 
Website Builder drives av  Vistaprint