Vestfold og verdensarven - Bevegelsen for Moder Jord
Vestfold og verdensarven - FRED KARBONBALANSE NEDRUSTNING TEMPERATURNEDGANG KLIMABALANSE

Formål og mål 
for 
Bevegelsen for Fred på og med Moder Jord 
 
1. Bevegelsen for Fred på og med Moder Jord i Norden er et naturhumanistisk forbund og en ideell verdibasert bevegelse som samvirke med Mother Earth bevegelsen og med alt liv på Moder Jord.  

2.FORMÅL
Å fremme fred og frihet gjennom samtale, sammenkomster, samhandling, omtanke, ettertanke og omsorg for alt liv på Moder Jord.

3.
VISJON En atomvåpenfri nordlig og sørlig halvkule og balansert konvensjonell nedrustning, avskaffelse av fattigdom og temperatur-nedgang til førindustrielt 1850-nivå innen 2100/2150.  

4. STRATEGI 
Fredelig sameksistens og konvertering, Felles likeverdig og udelelig sikkerhet; FRED, ÅPENHET OG SAMHOLD ‒  FORSONING ‒ VERDILEDELSE, NEDRUSTNING, BASIS- og MINIMUMSINNTEKT, HJEMFALL, NULLUTSLIPP, TEMPERATURNEDGANG og KLIMABALANSE  ‒ LANDBRUK,  HÅNDVERK, INDUSTRI og FORDELING ‒ HØSTING, FORVALTNING, ANSVAR og KULTUR 

5. VERDIGRUNNLAG
Fred på og med Moder Jord; Naturhumanisme, demokrati, menneskerettigheter og frihet fra nød; Frihet, likhet, bror- og søsterskap; Solidaritet og energi, klimabalanse og harmoni. 

6. NORDISK SAMLING
Alle som virker for Fred på og med Moder Jord kan delta på Nordisk samling for Fred på og med Moder Jord i Norden på Äppelgården Luggerud i Bäckevarv ‒  Årjäng kommun i Värmland.  
                                                                                                                        
7. STYRET
Forbundets styre består av 3 medlemmer. Styret leder foreningens virksomhet i overensstemmelse med formål, visjon, strategi og verdigrunnlag. Styret velger leder.
Det utbetales ikke honorar for deltakelse i styre.

8. SKRIVESTUE
Skrivestua til Forbundet er på Äppelgården Luggerud i Värmland og Slettheim i Sandefjord.  

9. AKTIVA
Styret disponerer innenfor rammen av vedtektene forbundets midler. Stiftelsen Natur og Kultur fører kostnadsfritt regnskapet. 

Aktiva
består av gaver, bidrag og publikasjoner knyttet til virksomheten. Mottak av store gaver skal i hvert tilfelle behandles av styret. 

10. REGNSKAP OG REVISJON Regnskap og revisjon av forbundets økonomi skjer i følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov om stiftelser. 

11. FORMÅLSENDRINGERFormålsendringer fattes på Nordisk samling ved konsensus.

12. OPPHØR
Bevegelsen for Fred på og med Moder Jord i Nordens aktiva vil ved krig tilfalle Nordahl Grieg Fredsfond.


Bevegelsen for Fred på og med Moder Jord i Norden

virker for naturhumanisme, omtanke, ettertanken og fremmer visdom gjennom et inkluderende og helhetlig planleggingssystem i samvirke mellom natur og kultur ved å vende tilbake til et nøysomt naturhumanistisk system som ikke utarmer jorden.

Bevegelsen for Fred på og med Moder Jord i Norden samvirker med naturens egne prinsipper, som er perfeksjonert over millioner av år, og er arven som sikrer harmoniske, vakre og fullverdige liv på Moder Jord.

Naturhumanisme praktiseres i dag over hele verden og søker alltid å nytte lokale ressurser, dyrkingsmuligheter og dekker de grunnleggende livsbehov ved bruk av minst mulig ressurser.
Naturhumanisme er ikke energi- eller kapitalkrevende, men forutsetter delaktighet, iakttakelse, kreativitet, omtanke og ettertanke knyttet til ressursforbruk og høstingssystem i jordbruket, fiske, handverk og industri.

Vi vektlegger å høste av et naturlig overskudd og naturhumanisme er en måte å leve på.

Det industrialiserte jordbruket forbruker 10 ganger mer energi enn det som produseres. Naturhumanistisk bruk gir mulighet til å produsere ti ganger mer enn hva som er investert. Bøndene og arbeiderne i industrien skal fase ut fossilt energiforbruket innen 2030.

Å legge om til naturhumanistisk landbruk reduserer den fossile energibruken. Framstilling av kunstgjødsel og sprøytemidler er meget energikrevende. Bruk av sprøytemidler stresser plantene, dreper innsekter og påfører alt liv lidelser, ødelegger helsa til dyr og folk.

I deler av andelslandbruket og økologisk landbruk er fortsatt store maskiner i bruk. Produsentene og produkter transporteres over for lange avstander. Prosessene bruker mer energi enn hva som produseres.

Kretsløpet mellom planteproduksjon og husdyrhold skal være en del av organiseringen av tunet, bygningene og jorda som et fullstendig helhetlig innbyrdes forbundet system.
Naturhumanismen har røtter i sjølbergingsbruket, hager og hagedyrking med høsting tilpasset soppene i jordas evne til å binde karbon og verdsetter planter og trærs evne til å binde klimagasser og CO2-utslipp i fotosyntesen.

Menneskets relasjoner til medmennesker, planter, dyr, innsekter og organismer; teknologi, vitenskap og kultur er i en naturhumanistisk økonomi et hele fundert på Basis/Minimumsinntekt.

Naturhumanisme er samvirke med økosystemene av naturbestemte systemer for ville planter og dyr som i skog, eng og myr uten bruk av gift.

Mennesker har mange steder i verden laget hager som minner om naturlige skoger, der alt dyrkes slik det opprinnelig vokser. En naturlig skog består lagvis av trærnes løvkroner, mindre trær, store busker, små busker og nederst urter og grønnsaker. I et slikt system produseres det store mengder organisk materiale, mye mer enn i monokulturen åker, den utgjør jo bare et enkelt lag ofte under en  meter høyde.

Én skog i energibalanse gir mange spiselige planter gjennom naturlig tilvekst. Små skogshager gjør folk selvforsynte med et variert tilfang av mat i en delingsøkonomi med Nærmiljø Allmenninger.
En naturlig skog vedlikeholder seg selv ved hjelp av sollys, regn og omdannelse av jordens mineraler til plantenæring.

Åkrene i det industrialiserte landbruket blir regelmessig pløyd, harvet, sådd, gjødslet, luket og sprøytet.  Dette er svært arbeids- og ressurskrevende.

Naturhumanistisk høsting av skogenes rikdommer, er å spare energi og arbeid.
Moder Jord har store variasjoner i fysiske, biologiske og kulturelle forhold. En god levemåte bestemmer et områdes levedyktighet og harmoni.

Forskjellene kan være store fra land til land og fra hage til hage. Selv små forskjeller i klima, jord og vegetasjon påvirker.
Forskjeller i behov, smak, livsstil, forestillinger og væremåte er knyttet til kultur, klima og naturforståelse

Den forurensende svarte fossile økonomien har passert grensen for Moder Jords tåle og bæreevne. 
Dens herjinger slår nå tilbake.

Hva vi gjør mot andre og alt annet liv, gjør vi mot oss selv.
Vi er en del av helheten og skal verdsette oss selv som en del av helheten, elske plantene, dyrene og menneskene rundt oss og stanse ødeleggelsen av Moder Jord.

Bevegelsen for Fred på og med Moder Jord i Norden virker for å ta ansvar for hverandre og alt liv på jorden, planter, fisker, dyr og jord - stein, vann. luft og lys. 

Vi inkluderer alt levende og ikke levende.

Naturhumanismen verdsetter naturgitte verdier og det hellige.

Website Builder drives av  Vistaprint