Vestfold og verdensarven - FRED PÅ OG MED MODER JORD - KARBONBALANSE
Utsnitt av Haugenfeltet i Sandefjord.
 
Bergkunstløftet
 
Bergkunsten i Norge finnes i alle landsdeler og er hovedsakelig fra steinalder og bronsealder.
 
I Vestfold er det registrert 52 bergkunstlokalitetene, før Bergkunstseminar 2006 oppdaget 6 nye lokaliteter som er innrapporterte til arkeologene i fylkesforvaltningen, i henhold til Stiftelsen Natur og Kulturs Rapport fra 2006.
 
Riksantikvarens bevaringsprogram har satt som mål at et representativt utvalg bergkunstlokaliteter skal sikres og gjøres tilgjengelig for publikum innen 2020. Helleristningene på Haugen i Sandefjord lå i 3 år under presenninger.
 
Den eldste litteraturhenvisning om helleristninger i Vestfold er fra 1868 og omhandlet Haugenfeltet i Sandefjord. I myndighetenes 143 års forvaltningshistorie er kun 7 av fylkets 58 bergkunstlokaliteter dokumentert.
 
I Bevaringsprogrammet for bergkunst (Bergkunstprogrammet) utsetter Riksantikvarens prosjekt "Sikring av bergkunst - bergkunstprosjektet" på ny en resultatorientert forvaltning av Bergkunsten.
 
Prosjektet følges nå med en økende oppmerksomhet knyttet til nedbryting av bergkunsten. Bergkunst er svært utsatt for skader forårsaket av både naturlige nedbrytningsprosesser og av menneskelig påvirkning. I St. meld nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner ble det lagt vekt på at resultatene og kunnskapen fra Bergkunstprosjektet skulle følges opp. Politikerne må sette resultatmål for forvaltningen under den årlige politiske planprosessen!
 
Forbedret dokumentasjon
Riksantikvaren har gjennom Askeladden registrert mer enn 1700 lokaliteter med bergkunst i Norge, med mer enn 30.000 figurer. Dokumentasjon utgjør grunnlaget for alle aktiviteter i Bergkunstprogrammet, og omfatter kartfesting, foto og beskrivelser av felt og figurer og hvilken tilstand bergkunsten er i.
 
Programmet skal ta høyde for at all dokumentasjon registreres og at dataene gjøres tilgjengelig i Askeladden, som ikke må lukkes i forhold til de forskningsmiljøer som ikke er lønnet av stat ellert fylkeskommune.
 
Allmennheten må få klarhet i hva som er politikernes prioriteringer og forvaltningens oppgaver i Vestfold fylke.
 
Sikring og tilrettelegging
Hvilke av fylkes 58 oppdagede bergkunstlokaliteter skal være utvalgte lokaliteter? Hvor skal det gjennomføres sikring og skjøtsel, for eksempel i form av konservering av bergkunsten og tiltak for vegetasjonskontroll? Hvilke felt skal bli dokumentert gjennom frotage- eller kalkering?
 
Riksantikvaren heveder at det legges vekt på at lokalitetene blir forsvarlig skjøttet og vedlikeholdt i et langsiktig perspektiv. Men det er ikke opprettet et tilsynsorgan med forvaltningen. Historielag og kompetansen i frivillig sektor fører gjennom sine nettverk tilsyn og utfører en uvurderlig dugnadsinnsats i forhold til fornminnene i Vestfold.
 
Stiftelsen Natur og Kultur har i boka: Når Ra stig av hav og berg opnar seg, ISBN 978-82-996950-2-2og i vårt Åpne brev av 2. mars 2011 til: Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete; Kulturminister Anniken Huitfeldt; Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland; Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim stilt krav til politikerne om å resultatorientere forvaltningen.
 
Vi har anbefalt følgende mål og tiltak:
 
* resultatorientere Riksantikvaren og kulturminneforvaltningene i fylkene for å få dokumentert all bergkunst i Norge innen 2025.
* resultat orientere NIKU for å få tidsbestemt all norsk bergkunst innen 2025.
* styrke kompetansen i videregående skole knyttet til leting, skjøtsel og vern gjennom skolefadderordninger med ansvar for fornminnene innen skolekretsen.
* ta i bruk natur- og kulturlandskapet som en læringsarena
* øke tilgjengeligheten til bergkunst og fornminner og la opplevelsene bli en del av et nasjonalt og fylkesvis kulturløft knyttet til livslang læring
* tildele Vestfold rollen som pilotfylke for å få isotopdatert helleristningene, kalkert- og frottagedokumentert og publisert all bergkunst i fylke innen 2020
* knytte lokal, regional og nasjonal verdiskapning til fornminner og styrke naturhumanismen i skolen.
 
Artikkelen er sendt pressen i Vestfold fredag den 13. januar 2012.
 
Bergkunsten på Haugenfeltet var tildekket fra 2009 til 2012.
Website Builder drives av  Vistaprint