Vestfold og verdensarven - FRED - KARBONBALANSE og KLIMA -  FORTELLINGER og HISTORIE


Miljøskipet Gaia ‒ en replika av Gokstadskipet ‒ på vei inn Sandefjordsfjorden i pinsen 1993 etter å ha deltatt på Miljøkonferansen i Rio de Janeiro i 1992. 

Antallet klimaflyktninger på jorden passerte 2016 36 millioner mennesker. 


Duen med talesymbol er fra en helleristning i jegersteinalder.  Dette vakre symbolet er risset inn i en berghelle i Eastern, Woodland, East Missouri, USA.Talesymbolet minner oss om at det frie ord i fortid, i samtid og i framtid er en del av sammen-hengene mellom natur og kultur.


Vestfold
Vestfold på det største hadde grense i øst til Vingulmork (et småkongedømme som besto av Østfold, Oslo og områdene rundt indre Oslofjord), i nord til Hringariki og Numadalr, i vest mot Grenland og i sør mot Agder.

I samleverket Diplomatarium Norvegicum, er Grenland bare nevnt i forbindelse med bygdene Lunde, Bø, Saude, Halla, Feen, Ramnes, Nes, Melum, Heddal og Hæreseid (Drangedal). Folkestammen "grenene" er omtalt av den gotiske historieskriveren Jordanes i verket om goternes opprinnelse og historie, år 551.

Vestmarar med de nåværende kommunene Kragerø, Bamble, Brunlanes, Porsgrunn, Skien og Siljan gikk ut av bruk. Snorre Sturlason (1178/79-1241) som bodde i Tønsberg i årene 1219-1220 bidro til det og ble hedret med tittelen skutilsvein.

I Olav Tryggvasons saga skriver Snorre: " Kong Harald gav Harald Grenske Vingulmark, Vestfold og Agder til Lindesnes og dertil kongsnavn; han lot ham i ett og alt ha samme rike der som frendenes hans hadde hatt fra gammelt, og som Harald Hårfagre hadde gitt sønnene sine. Da var Harald Grenske atten år gammel, og ble siden en stor mann. Så dro Harald hjem med hele danehæren". Harald er den danske konge Harald Blåtann.

Arkeologer gravde i 2011 og 2012 ut et sted i Sandefjord de ga navnet Heimdal-kaupangen. Undersøkelser med georadar avdekket at stedet også har vært gravplass.

Sciringsheal (Heimdal-kaupangen) hadde bebyggelse fra år 700 til 1100. Den er like gammel som Kaupang i Viksfjord, men var lenger i bruk. Analyser foretatt av arkeologer viser at de to kaupangene var tilknyttet forskjellige handelsnettverk. Kaupang handlet med folk fra syd og vest, mens det er mer østlig preg på funnene fra Heimdal. Sciringsheal sameksisterte med den eldste handelsplassen i Tønsberg.
 
Hedeby (Heiðabýr) i det nåværende Tyskland var en handelsplass fra 700-talet og fram till midten av 1000-talet. Kaupang i Viksfjord fra slutten av 700-tallet til begynnelsen av 900-tallet. Birka fra slutten av 700-tallet til slutten av 900-tallet.

Viken fra Elven (Gøtaelven), Østfold, Vestfold og Telemark til Rygjarbit, grensen mot Agder var fra ca. år 800 og til Knut den mektiges død i 1035 periodevis i allianse med danene.
Rygjarbit – er ofte identifisert med neset Gjernestangen to kilometer vest for den nåværende fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Telemark. 


Gården Gjernes har navn etter neset, der den norrøne formen er Geiranes i betydning «neset med mange utstikkende geirer (odder/smånes). Rygjabit var navnet på det gamle grensemerket mellom landskapene Viken og Agder; skillet mellom Øst-Norge og Vest-Norge i middelalderen.  Neset ble også grensemerke mellom lagdømmene Eidsivating (etter ca. 1150 Borgarting) og Gulating – og senere også grensemerke mellom Oslo bispedømme og Selje/Bergen bispedømme (etter ca. 1125 Stavanger bispedømme).I ly for Skagerak bak Kjerringfjell ligger morene- og grenselandet mellom hav og skogkledd innland. I de små dalgangene mellom bergkollene ligger fruktbart gammelt jordbruksland. Gamle fâr, huleveier, fegater, geiler og veisystemer med steinstrenger leder en gjennom landskapet.Berg med åsrøyser fra steinalder/bronsealder gir en utsikt over grend og bygd.
 
Gjennom årstidene skifter landskapet karakter. Sol og regn, varmen fra havet, magasinert solvarme i berg og åkerjordens morenestein gir vegetasjon og planter et særlig godt vekstklima.
 
Dette tolvtusenår gamle kulturlandskapet er rikt på natur- og kulturspor som gir tankene et tidløst perspektiv.
 
Kombinasjonen bruksøks i stein, fehold, åkerbruk og brenning åpnet tidlig landskapet. Båten ble utviklet videre i yngre steinalder. I bronsealder ble Sandar en av "den sørskandinaviske handelskulturens ytterste forposter mot nord".
 
Det eldste kjente navn på området er Skaun. Stedsnavnets opprinnelige betydning er: en overskuelig, vakker og åpen egn. Her er groper i berg og konturer av bruksbåter hugget inn i bergheller og skipssteinsettinger formidler oldtidens monumentale minnesteiner og samlingspunkter.
 
Solen glitrer på Hemskilen. En kano glir stille mellom Storøya og Sørbyøya. Ennå kan en padle rundt Storøya, men landhevingen har for lengst innhentet Vannøya og Sørbyøya.
 
Tjodvegen - Sørbygata - og gamle Tverrveger leder syklende, ridende og gående mennesker i Lorentz Berg fotspor helt fram til det tidligere østre innløpet til Kaupang i Viksfjord
 
En gang lå steinalderfáret på Sørbyåsen ved kilen. Helleristninger og bronsealderrøyser er verd et besøk. Ferdselsveiene er en del av natur- og kulturlandskapet. Kulturmarka og fortidens strev gir én feste til å møte morgendagen.
 
I Vestfold er det registrert bronsealdertufter med stolpehull etter et treskipet hus på Tomsbakken ved Jarlsberg. Grender med navneendinger på -by kan ha blitt dannet i bronsealder. Navneendingen er en østnorsk form for betegnelse av gård. På vestnorsk og nordnorsk målføre benytter en gjerne -bø. I Vestfold er begge formene brukt.
 
"Bø (By) betyr "gården"; det var bygdenes centrale storgård som kunne kalles rett og slett med et sådant navn". Forklaringen til Professor i norrøn filologi, Magnus Olsen, underbygges av Lorentz Bergs antakelse av at: "Sørby paa den tiden (1398) var selveiergods". Sørby i Sandefjord.
 
Hustuften - bær (gården) fra yngre jernalder vest for Sørbybekken i Sandefjord kan gården Bærløkka være utgått fra.
 
Kom ut til en skitur og vift bort vintertunge tanker. Sommeren er fantastisk, men høst, vinter og vår er en tid da andre sider ved naturen tiltrekker en.
 
Kom ut til oss. Se lyset og føl landskapets evne til å temme styrken i stormen en kjølig høstdag. Opplev stillheten en stjerneklar natt. Kjenn duften av korn en sommerdag og lukten av nypløyd jord om høsten. Føl det nappe under isfiske i kilen. Gled deg over de første vipene om våren.
 
Her mellom hav og innland, i et moreneland som ennå hever seg etter istiden, kan en gå trygt og leve seg inn i forgangne tider og hver morgen ta fatt på dagens dont i en naturhumanistisk framtid.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boken kan bestilles fra stnaku (a) gmail.com
 

 
Vestfold og Verdensarven 
 
 
 
 
 
 
er en følge av innvandring etter at våre forfedre i paleolitikum kom østfra eller krysset Norskerenna. Kartet viser Doggerland landområdene i det som i dag utgjør Nordsjøen, samt Norskerenna og iskappen for 12 000 år siden.
 


Vestfolds eldste registrerte boplasser er 11 800 - 11 700 år gamle fra Sky-Paulerområdet ved E-18 i Larvik.
 
Pauler 1 og Pauler 2 lå i tilknytning til stranden, henholdsvis 127 og 124 meter høyere enn dagens havnivå.
 

 
 
 
 
 
 Vestmar for 9000 år siden.
 
 
 
De 128 gropene på løsblokka, Hotvedt i Sandefjord ligger 80 moh. og er den største ansamling av groper i Vestfold.
 
60 meter høydekurven til Statens kartverk sammenfaller med kystlinjen fra eldre steinalder 9400 f.n. (før nåtid; 1950) i Sandefjord. 
 
 
 
De eldste pollenfunn av smalkjempe (Plantago lannceolata) fra Svinnesmyra 29 m.oh. og fra Kjeldemyr 87 m.oh. er en indikator på at Raet har hatt beitedyrhold for 6000 år siden.
 
Beitebruket ved den daværende  Goksjøfjorden er 500 år eldre enn de eldste sporene av husdyrhold fra den neolittiske steinalderboplassen Auve på Vesterøya i Sandefjord.
 
 
 
 
 
 
Det eldste kornpollen i Norge var lenge et funn fra Svinnesmyra rett ved Napperødtjernet i Sandefjord.
 
Det er datert til å være 5450 år gammelt (f.n. 1950) og er 50 år eldre enn det eldste daterte funn fra steinalder boplassen på Auve.
 
 
 
 
Sandefjords verdensarv
 
I paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, bronsealder og vikingetid var kystlandskapet annerledes. Skaun var den gamle betegnelsen for området og betyr: én åpen og vakker egn.
 
I begynnelsen av 1950-åra ble det gravd ut ei stokkebru ved Båsmyr øst for Kongshaugen i Sandefjord. Den gang brua ble bygd var Båsmyr et sund omlag 2 meter dypt. Østers er funnet fastvokst på en stokk fra utgravinga. Tre- og skjellprøver fra brua er C-14-datert av Laboratoriet for Radiologisk Datering, Trondheim. I prøve T 29 med tre fra en av stokkene ble dateringen: 2425 år gammelt +/- 85 år. I prøve T 30 ble skjell som hadde grodd på stokken, datert til 2260 år gammelt +/- 145 år,  før nåtid (1950). Undersøkelsene i Trondheim fant sted fra desember 1956 til og med april 1957. 
 
Det sydligste punktet av "Kjerkehaugen", hvor brua begynte, var en liten, bar fjellknatt som stakk ut i myra. Den ble kalt "Båsstad". Arkivar Per Hovda ved Norsk Stadnamnarkiv opplyste i 1957 at både "Båsmyr" og båstad har tilknytning til ordet båt.
 
I vest ligger "Frebergåsen", i sydvest "Kongen", nå kalt Gjekstadåsen og i øst "Dronninga".
 
Fra tid til annen er det ved tidligere grøfting funnet trerester i myra, samt et stort eiketre med påsittende røtter og greiner.
 
Gårdbruker Anders Gogstad fortalte på 1950-tallet at man ved grøfting i 1920-åra kom over store eikestokker, som enkelte mente var et båtskrog. De lå vest for stokkebrua, men mer nøyaktig hvor "båt"-funnet ble gjort, hersker det tvil. 
 
 
 
 
Paddelåra på bildet ble funnet ved utgravninga av gangbrua over Båsmyr. 
 
 
 
 
Kanoer med paddelårer er avbildet på helleristninger i Østfold og Bohuslän. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opp for foten til Osvald Rydjord i rød trøye på bildet til venstre ses padlerne på Bergheimfeltet, Gjerpen i Skien. Bildet ble tatt under Helleristnings-seminar 2007 og de sju menneskefigurene holder padleåren høyt hevet. Dyrefigurene i stevner på kanoer var tradisjon også i paleolitikum og mesolitikum.
 
Fra 3500-2700 f.Kr. var den neolitiske boplassen med fangstbønder i bruk på Auve. Sandefjord har en 5 500 år lang tradisjon med fangstbønder. Den industrialiserte fangstvirksomheten sluttet da hvalfangstekspedisjonene ikke ble finansiert etter 1968.
 
 
 
De medsols spiralfigurene på helleristningsfeltet på Haugen i Sandefjord ligger ca. 33 m.oh.  
Spiralene i figurene følger solens bevegelsesretning. 

De medsols spiralfigurene på steinblokken til venstre står utenfor Newgrange i Irland.

Maritimt samkvem over Vestmar må ha spredd disse kultursymbolene i neolittikum eller yngre steialder.
 
 
 Det evige og ubesvarte spørsmålet er: kom spredningen av spiral- impulsene i kultur uttryk-ket på helleristningsfeltet Haugen, som ligger mellom skipssteinsetningene eller megalittene på Elgesem og Istre fra datidens kystbefolkning. Eller kom disse kulturimpulsene  fra Irland eller med farmenn fra andre steder?
 
Newgrange på bildet over ble bygd  for omlag 5200 år siden. 300 år tidligere tok neolittiske fangstbønder i bruk Auve i Sandefjord som boplass.
 
Butnakkede økser fra Skolmerød og Bugården er fra eldre steinalder eller messeolitikum. En tynnakket steinøks fra Brønnum og en tykknakket flintøks fra Lystad ved datidens "Sørbykil" og "Virikfjord" er artefakter knyttet til kystbefolkningens neolittiske bosettingshistorie.
 
Tufter fra neolitikum er avdekket, men ikke fra bronsealder i Sandefjord. Vest for Brønnum på den andre siden av Sørbybekken er tuftene i et jeralderanlegg registrert.
 
Vestre Sandar har femten helleristningslokaliteter av kommunes tjuefem helleristningsfelt og fire steinblokker. Område har også 26 åsrøyser. Arkeologer har datert dem til steinalder/bronsealder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppe på Raet står skipssteinsettingen på Elgesem.
 
 
Vetene på Vitafjell og Varden har tilknytning til gammel bosetting. De kan være reist så tidlig som 700 år f. Kr.

Krigskanoer er avbildet langs Leidin i Bohuslän og i Skien. Krigere med keltiske skjold til fots og til hest.er avbildet på bergheller Bohuslän. Over til venstre fra Litsleby, Tanum kommun i Bohuslän.
 
Betegnelsen helle gjenfinner vi i Lahelle og Stathelle.
Sluttstavelsen vitner om en gammel omlastningsplass.

Skipssteinsetinger og større bergheller med mange ristninger kunne være regionale steder folk samlet seg for å tinge nytt, fortelle, minnes eller holde rådslag.
 
Kandidat Søren Anton Sørensen skrev i boken "Det gamle Skirigshall" at stedet var nevnt i engelske kilder.
 
Det har vært lett etter Skiringshall i mange år.

 Dagfinn Skree, professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo har fundert seg fram til at Skiringshallvar de arkeologisk utgravde tuftene på Huseby i Tjølling nord for Kaupang
 
En 80 meter lang gate og mer enn 15 registrerte bygninger/tomter og gravhauger og én havn ble i 2012 avdekket av arkeologer ved hjelp av georadar og magnetometer.  Stedet lå omlag 550 meter sør/vest for Gokstadhaugen. Arkeologer ga funnet navnet: Heimdalkaupangen.
 
"Vi tror at Heimdal er et eldre handelssted enn selveste Kaupang. Vi har funnet spor som tyder på at Heimdal ble et Handelssted allerede på 700-tallet", uttalte professor Jan Bill ved Kulturhistorisk museum til Sandefjord Blad 20. april 2013. Kaupangen i Viksfjord ble etablert tidlig på 800-tallet.


Riksantikvaren og kulturminnevernet i Vestfold hadde sommeren 2012 utgravninger på Heimdal i Sandefjord. Følg med på:  
 
 
 
Oldsaksminnene har sammenheng med innvandring og kulturspredning i et større geografisk område. Sammenhenger kan blir borte eller  begrenset av forskningstradisjoner eller disiplinenes manglende utsyn, som begrenses av nåtidens orientering og dagens politiske kontekst.

Velkommen til en reise fra fortid til samtid og framtid ved å gå inn på de akuelle tekststeder i venstre kolonne. 
 
 
Agnes steinsetting, Stavern i Larvik kommune. Steinsettingen består av 14 steiner som utgjør en skipsform  med stevnene i vest-øst retning. Skipet er 22 meter langt. Den østre stevnesteinen rager 1,9 meter over bakken.


Ved millenniumskiftet brant 1500 veter langs Leidin og over hele landet for fred, åpenhet og samhold. 

Tusenårsilden samlet 250 000 medmennesker i 400 norske kommuner.
 
Sandefjord kommune eier Miljøskipet Gaia.
 
Bildet under av Kastet innerst i Medfjorden i Sandefjord, er området Stiftelsen Natur og Kultur i det åpent brevet: Sandefjord i våre hjerter, datert Slettheim, Sandefjord 18 januar 2018 foreslår å reise én kopi av arkeologenes Heimdalkaupang. Stedet skal hete Sciringsheal - en port (havn)  - etter vikingehøvdingen Ottar fra Håloganand dengang han besøkte vår del av kysten på vei til Hedeby og kong Alfred i England rundt 880.
 
 
*
 
Søsterskipene Åsa og Gaia. 
 
Velkommen om bord.
 
Gokstadskipet (895 - 905) er fra Sandefjord.
Det er 23,8 meter langt og 5,2 meter bredt og har 32 årer.

 
Et av hellerisnigsskipene ved Sørbybekken (Hanestadbekken) i Sandefjord.

*

Artikler av forfattere står for deres egen regning.

De samsvarer ikke nødvendigvis med Stiftelsen Natur og Kulturs funderinger.

Stiftelsen Natur og Kultur har prøvd å komme i kontakt med samtlige rettighetshavere.
Henvendelser vedrørende rettigheter kontakt:
Stiftelsen Natur og Kultur, Tidemands gate 4, N-3211 Sandefjord

(c) Stiftelsen Natur og Kultur
 
Redaktør Knut Vidar Paulsen

 
Emblem til Stiftelsen Natur og Kultur
 

Website Builder drives av  Vistaprint