Vestfold og verdensarven - FRED - KLIMABALANSE - INKLUDERING - HJEMFALL - LIKEVERD - KULTUR


VEDTEKTER
 
for
 
Naturhumanistisk forbund
 
(Utkast foreslått den 12. mai 2018
 
§ 1
NAVN
Naturhumanistisk forbund er en ideell verdibasert forening i samvirke med Moder Jord. Dens internasjonale navn er Naturehumanistic leage. Foreningen samvirker med Äppelgården Luggerud, Stiftelsen Natur og Kultur og andre aktuelle partnere.
 
§ 2
FORMÅL
Fremme fred og frihet gjennom samtale, sammenkomster, samhandling, omtanke, ettertanke og omsorg for alt liv på Moder Jord

§3
VISJON
En atomvåpenfri nordlig og sørlig halvkule og balansert konvensjonell nedrustning, avskaffelse av fattigdom og temperaturnedgang til førindustrielt 1850-nivå innen 2100/2150.  

§ 4
STRATEGI
Felles likeverdig og udelelig sikkerhet; NEDRUSTNING ‒ BASISINTEKT ‒ KLIMABALANSE ‒ HJEMFALL ‒ TEMPERATURNEDGANG ‒ LIKEVERD

§ 4
TILTAK
Fredelig sameksistens og konvertering;  Nullutslipp, klimabalanse og temperaturnedgang; Fredsavtaler, forsoning, basisintekt og fordeling.

§ 4
VERDIGRUNNLAG
Fred på og med Moder Jord; Naturhumanisme, demokrati, menneskerettigheter og frihet fra nød; Frihet, likhet, bror- og søsterskap; Solidaritet og energi, klimabalanse og harmoni.
 
§ 5
ÅRSMØTE
Alle som har støttet forbundets virksomhet kan delta på årsmøtet.
                                                                                                                          
§ 6
STYRET
Forbundets styre består av 3 medlemmer. Styret leder foreningens virksomhet i overensstemmelse med formål, visjon, strategi, tiltak og verdigrunnlag. Styret velger leder.

Det utbetales ikke honorar for deltakelse i styre.
 
§ 7
Aktiva
Styret disponerer innenfor rammen av vedtektene forbundets midler. Stiftelsen Natur og Kultur fører kostnadsfritt regnskapet.
 
Aktiva består av gaver, bidrag og publikasjoner knyttet til virksomheten. Mottak av store gaver skal i hvert tilfelle behandles av styret.
 
§ 8
REGNSKAP OG REVISJON
Regnskap og revisjon av forbundets økonomi skjer i følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov om stiftelser.
 
§ 10
VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av vedtektene kan gjøres av Årsmøte med ¾ dels flertall.
 
§9
OPPHØR
Naturhumanistisk forbund kan oppløses etter vedtak av Årsmøtet. Ved oppløsning tilfaller foreningens aktiva Stiftelsen Natur og Kultur.


Naturhumanisme og Moder Jord

Naturhumanisme og Moder Jord er et helhetlig planleggingssystem basert på å jobbe med, og ikke mot naturen.

Det går ut på å vende tilbake til et nøysomt naturhumanistisk system som ikke utarmer jorden. Naturhumanismen samvirker med naturens egne prinsipper, som er perfeksjonert over millioner av år, og er arven som sikrer harmoniske, vakre og fullverdige liv på Moder Jord.

Naturhumanisme praktiseres i dag over hele verden og søker alltid å nytte lokale ressurser, dyrkingsmuligheter og dekker de grunnleggende livsbehov ved bruk av minst mulig ressurser.

Naturhumanisme er ikke energi- eller kapitalkrevende, men forutsetter delaktighet, iakttakelse, kreativitet og ettertanke knyttet til resursforbruk og høstingssystem i jordbruket, fisket og industrien.

Vi vektlegger å høste av et naturlig overskudd. Naturhumanisme er en måte å leve på.

Det industrialiserte jordbruket forbruker 10 ganger mer energi enn det som produseres. Naturhumanistisk bruk gir mulighet til å produsere ti ganger mer enn hva som er investert. Bøndene og arbeiderne i industrien skal fase ut fosilt energiforbruket innen 2030.

Å legge om til naturhumanistisk landbruk reduserer den fosile energibruken. Framstilling av kunstgjødsel og sprøytemidler er meget energikrevende. Bruk av sprøytemidler stresser plantene, dreper innsekter og påfører alt liv lidelser, ødelegger helsa til dyre og folk.

I deler av andelslandbruket og økologisk landbruk brukes store maskiner. Produsentene og produkter transporteres over for lange avstander. Prosessene bruker mer energi enn hva som produseres.

Kretsløpet mellom planteproduksjon og husdyrhold skal være en del av organiseringen av tunet, bygningene og jorda som et fullstendig helhetlig innbyrdes forbundet system.

Naturhumanismen har røtter i sjølbergingsbruket, hager og hagedyrking med bruk av teknologi og energi tilpasset soppene i jordas evne til å binde karbon, samt plantene og trærnes evne til i fotosyntesen å binde klimagasser og CO2-utslipp.

Menneskets relasjoner til medmennesker, planter, dyr, innsekter og organismer; teknologi, vitenskap, åndlighet og kultur er i en naturhumanistisk økonomi et hele fundert på Basisinntekt.

Naturhumanisme er samvirke med økosystemene av naturbestemte systemer for ville planter og dyr som i skog, eng og myr uten bruk av gift.

Mennesker har mange steder i verden laget hager som minner om naturlige skoger, der alt dyrkes slik det opprinnelig vokser. En naturlig skog består lagvis av trærnes løvkroner, mindre trær, store busker, små busker og nederst urter og grønnsaker. I et slikt system produseres det store mengder organisk materiale, mye mer enn i monokulturen åker, den utgjør jo bare et enkelt lag ofte under en  meter høyde.

Én skog i energibalanse gir mange spiselige planter gjennom naturlig tilvekst. Små skogshager gjør folk selvforsynte med et variert tilfang av mat i en delingsøkonomi basert på Nærmiljø Allmenninger.

En naturlig skog vedlikeholder seg selv ved hjelp av sollys, regn og omdannelse av jordens mineraler til plantenæring.

Åkrene i det industrialiserte landbruket blir regelmessig pløyd, harvet, sådd, gjødslet, luket og sprøytet.  Dette er svært arbeids- og ressurskrevende.

Naturhumanistisk høsting av skogenes rikdommer, er å spare energi og arbeid.

Moder Jord har store variasjoner i fysiske, biologiske og kulturelle forhold. En god levemåte bestemmer et områdes levedyktighet og harmoni.

Forskjellene kan være store fra land til land og fra hage til hage. Selv små forskjeller i klima, jord og vegetasjon påvirker. Forskjeller i behov, smak, livsstil, forestillinger og væremåte er knyttet til kultur.

Vi har passert grensen for Moder Jords tåle og bæreevne.  Våre handlinger slår alltid tilbake på oss selv, hva vi gjør mot andre og alt annet liv, gjør vi mot oss selv. Vi er en del av helheten og skal ikke ødelegge Moder Jord. Ved å ikke verdsette oss selv, vil vi ikke være i stand til å elske plantene, dyrene og menneskene rundt oss.

Naturhumanisme er å ta ansvar for hverandre og alt liv på jorden, planter, fisker, dyr, jord, stein, vann. luft og lys. Det inkluderer alt levende og ikke levende. Naturhumanismen verdsetter naturgitte verdier og det heillage.

Website Builder drives av  Vistaprint